DELA
Foto: Statsrådets kansli/Viivi Myllylä

Klockan tickar fort

Ska den nya självstyrelselagen bli en revidering värd namnet måste arbetet fortsättningsvis hålla en hög ambitionsnivå.

Mycket arbete med den nya självstyrelselagen återstår ännu samtidigt som tidtabellen är pressad.
Klockan 16.15 fredagen den 15 september. Då ska remissvaren om Ålandskommitténs förslag till ny självstyrelselag vara inne hos Justitieministeriet.

I skrivande stund har fyra remissvar kommit in; från riksdagspartierna De Gröna och Vänsterförbundet och från Kyrkostyrelsen och Skatteförvaltningen. Räkna med att remissvaren är betydligt fler när deadlinen närmar sig. Nyan erfar också att flera avgörande remissinstanser inte kommer att klara av att leverera ett svar inom den utsatta tiden.

Då lär också kritiken mot förslaget tillta. Som Nyan tidigare har kunnat berätta är till exempel flera stora fack på rikssidan tveksamma till att Åland ska få ta över arbetslagstiftning.

Ålandskommitténs förhoppning är att förslaget i stora drag ska gå igenom som det är. Samtidigt är det självklart att remissinstanserna kommer lyfta fram frågor och problem som Ålandskommittén inte har tänkt på och utredningar som måste göras.

Målsättningen måste vara att frågetecknen ska vara uträtade. Annars kommer revideringen att skapa nya gråzoner och tvister.

Vilken beredskap har regeringen Juha Sipilä (C) med Ålandsminister Anne Berner (C) i spetsen att arbeta vidare med frågan? För rimligt vis bör regeringen ha en beredskap att arbeta med förslaget efter att remissvaren kommit in. Vad är annars poängen med att be om utlåtanden?

Något rakt och tydligt svar finns inte på den första frågan i dag. I samband med tidigare förhandlingar har man fört diskussioner om att utse en arbetsgrupp.

Något formellt beslut om en sådan finns inte, men det är en bra idé. Revideringen av självstyrelselagen är inget vanligt lagpaket. Lagen har en grundlagskaratkär och den ska stå pall i flera decennier.

Regeringen Sipilä är inte känd för god lagberedning. Alltför många förslag har varit dåligt beredda, bland annat på grund av tidspress och politisk styrning.

Tidtabellen för den nya självstyrelselagen är redan en stor utmaning. För att lagen ska kunna träda i kraft som planerat till självstyrelsens 100-årsjubileum måste den nuvarande riksdagen klubba igenom den för att den sedan ska kunna godkännas av nästa riksdag. I praktiken betyder det att lagförslaget bör vara klart för riksdagsbehandling våren 2018 eller allra senast hösten 2018.

I jämförelse med den förra självstyrelselagsrevisionen för 30 år sedan är tidtabellen mycket stramare. Då tillsatte Justitieministeriet en arbetsgrupp efter att remissvaren kommit in för att utifrån kommittéförslaget och remissvaren mejsla fram ett lagförslag. Frågan är om det finns tid för en arbetsgrupp.

Nu behövs de främsta experterna på självstyrelsejuridik både från rikssidan och självstyrelsen. Informationsgången mellan riksregeringen och landskapsregeringen måste också fungera.

I dag pågår redan en del arbete men det måste fortsatta och förmodligen intensifieras längre fram.

Juridiken och utredningarna bara en del av arbetet som återstår. Revideringen är fortfarande politisk i allra högsta grad.

Ålandsminister Anne Berner måste därför också försäkra sig om att hon verkligen har hela regeringen med sig. Tidigare exempel har visat att förslag hon lagt fram inte har varit tillräckligt förankrade hon regeringskollegerna.

En joker i leken är också den nybildade gruppen Blå framtid som sitter i regeringen och består av de avhoppade Sannfinländarna. De var inte med i kommittéarbetet eftersom grupperingen inte fanns. Vad deras roll i processen blir är ännu oklar. När regeringen lagt fram sitt förslag tar riksdagsbehandlingen. Också den processen är politisk och kommer att ta tid.

Samtidigt måste båda sidor måna om att de eventuella förändringar som görs är förankrade på Åland. Annars finns det en risk för att revideringen faller i lagtinget.

Här kan du läsa remissvaren som kommit in till Justitieministeriet