DELA
Foto: Stefan Öhberg

JO:s befogenheter slås fast i grundlagen

Vice lantrådet Harry Jansson (C) menar att det behöver klargöras vilka befogenheter Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) har att övervaka åländsk förvaltning. Men det borde inte vara några konstigheter, uppdragen slås fast i grundlagen.

I gårdagens Nya Åland berättade vi att en privatperson har lämnat in ett klagomål till JO gällande landskapsregeringens lista över samhällsviktiga personer som bör prioriteras i samband med coronavaccination. Enligt klagan är listan diskriminerande och det går heller inte att överklaga beslutet. Landskapsregeringen å sin sida menar att listan inte är ett beslut, utan en rekommendation – den menar också att det inte handlar om att låta de samhällsviktiga personerna gå före i kön, utan att de kan prioriteras om det finns outnyttjade doser.

Det må vara som det är med själva listan, men i samband med bemötandet av kritiken lyfter vice lantrådet Harry Jansson fram att man inte kommer att lämna någon utredning till JO innan det har klarlagts på vilket grunder myndigheten har rätt att övervaka åländsk förvaltning.

I grundlagen går att läsa följande:

–Justitieombudsmannen skall övervaka att domstolarna och andra myndigheter samt tjänstemännen, offentligt anställda arbetstagare och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina skyldigheter. Vid utövningen av sitt ämbete övervakar justitieombudsmannen att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

–Justitiekanslern och justitieombudsmannen har rätt att av myndigheterna och av andra som sköter offentliga uppdrag få de upplysningar som de behöver för sin laglighetskontroll.

JK och JO är i grundlagen utpekade vakthundar för den finländska rättsstaten. Grundlagen gäller alla finländska medborgare, de undantag som fastslås i självstyrelselagen är avgränsade till att gälla just sådant som rör vår rättsliga särställning. Grundlagen är rikets behörighet, även på Åland.

Enligt vice lantrådet har självstyrelsepolitiska nämnden inte något emot att JO övervakar den åländska förvaltningen men att tillsynen ska utgå från självstyrelselagen och inte grundlagen.

Det hela verkar koka ner till att självstyrelsen inte beaktas i samma omfattning som rikets statsråd i det förslag som ska precisera JO:s och JK:s uppdrag.

– JK och JO har ansett sig ha befogenheter och har etablerat en beslutspraxis, som uppkommit utan att självstyrelselagen för Åland ändrats, enligt vilken justitiekanslern och justitieombudsmannen även fungerar som allmänna laglighetsövervakare i landskapet Åland, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till det lagförslaget.

– Sammanfattningsvis anser Ålands landskapsregering att justitiekanslerns och justitieombudsmannens ställning och uppgifter i landskapet Åland enbart kan regleras i självstyrelselagen för Åland, och inte genom en vanlig lag stiftad av riksdagen, avslutar landskapet sitt utlåtande.

Även om landskapsregeringen nu väljer att påtala vad man uppfattar som oklarheter så verkar de inte ha ställt till särskilt stora problem under de snart 30 år som den nuvarande självstyrelselagen har varit i kraft. Varför bedömer man det nu i så fall vara så akut att man inte tänker lämna ifrån sig en utredning förrän de eventuella oklarheterna är klarlagda?

Det borde dessutom vara möjligt att separera dessa två processer. Att å ena sidan ha synpunkter på den upplevda otydligheten vad gäller befogenheter och att å andra sidan samarbeta i det specifika fallet.

Det är klart att självstyrelsen är viktig, och att saker och ting ska gå rätt till. Men det är svårt att tolka det här utspelet på något annat sätt än att landskapsregeringen ytterligare en gång har valt att söka konflikt med riket. Vad vi som samhälle ska vinna på just den här konflikten är däremot ytterst oklart.

I det här fallet riskerar landskapsregeringen att äventyra rättssäkerheten för de egna medborgarna genom att sammankoppla sakfrågan med självstyrelsepolitiskt paragrafrytteri. JK och JO finns för att säkerställa att myndigheter sköter sig, det är den lilla människans chans till upprättelse.

Att då göra självstyrelsepolitik på bekostnad av någon som upplever sig ha blivit diskriminerad är inte särskilt sympatiskt.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp