DELA

Inte bara bilister som berörs av hastigheter

Sakta farten. Det vill tekniska nämnden i Mariehamn göra, men kanske inte stadsstyrelsen.
Hur mycket är ett människoliv värt?
Det är en av de frågor de nya hastighetsbegränsningarna handlar om. Faktiskt.
Nio av tio människor överlever en krock med ett fordon som rör sig i 30 km i timmen. Om bilen kommer i 50 km i timmen överlever två av tio.
En annan fråga att ta ställning till är var olika trafikantgrupper möts. Trafiken i en stad handlar ju sannerligen inte bara om bilister, utan om fotgängare, cyklister, joggare, små barn i vagnar, hundar, samt en myckenhet diverse. Var möts den största och högljuddaste trafikgruppen – bilisterna – och övriga trafikanter, och vad händer vid mötesplatserna?
En tredje fråga är ändamålsenlighet, klarhet, konsekvens. Tre olika hastighetsdirektiv i en tämligen liten stad som Mariehamn känns mycket, särskilt som växlingarna mellan 30 och 40 och 50 kan ske inom ett mycket litet område.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är låga hastigheter bra. Ur miljösynpunkt är det bättre att köra snabbt än långsamt. För en cyklist eller en fotgängare är låga hastigheter för bilarna inget problem, höga hastigheter är farliga.
Genom centrum av Mariehamn går i dag rätt mycket tung trafik, och mycket trafik över huvud taget. I väntan på ett alternativ (en tunnel, varför inte?) måste trafiken fortsättningsvis skära rakt igenom stråk som bevistas av alla typer av trafikanter, och således blir högriskområden.
Där är hastighetsbegränsningar på 30 eller 40 km i timmen inte ett problem. Snarare är väl variationen mellan 30 och 40 mycket krångel för lite ull. 40-alternativet kom till för att tekniska nämnden inte ville gå in för en enhetlig 30-gräns i hela staden, förutom på huvudlederna där man tänkte sig 50 km i timmen.

Så, många människor har lagt ner mycket möda på att fundera ut bästa tänkbara lösning. Den är, som sig brukar, en kompromiss mellan politiska viljor, praktiska realiteter och olika intressegrupper. De som vill behålla en hastighetsbegränsning på 50 km i timmen på huvudleder och utfarter ur staden kan mycket väl ha rätt i att 30 och 40 är för långsamt för att tas på allvar och efterlevas. Förutom på de platser där de är nödvändiga.
Övergången över Österleden till Mariebad är ett exempel där en bilist som kommer farande i 50 km i timmen med lätthet kan köra över barn som korsar övergångsstället. Just där vore det i högsta grad motiverat också med en hastighetsbegränsning till 30 km i timmen.

Att ärendet lyftes upp till stadsstyrelsen kan tyckas vara en onödigt dramatisk åtgärd och ett underkännande av nämndens kompetens, men det är också en naturlig följd av ett i Mariehamn tämligen lyhört beslutsfattande. Det är inte första gången den högljudda gruppen bilister får gehör för sina krav.
Om inte annat leder förhoppningsvis diskussionen i stadsstyrelsen till att förståelsen för det slutgiltiga beslutet blir bredare. Annars riskerar de nya skyltarna bli ungefär som blinkers på åländska bilar, oanvända (ingen blinkar, för man utgår från att folk vet att man är på väg hem).

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax