DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>EN STOL VAR Centern föreslår att landskapsregeringens medlemmar inte också ska få sitta i kommunernas presidier. Men förslaget borde omfatta också lagtinget och alla kommunala uppdrag.

Ingen borde sitta på dubbla maktstolar

Centern väcker debatten om makthavarnas dubbla stolar. Men de går inte tillräckligt långt.
På insändarplats väcker Centerns lagtingsgrupp en fråga som borde diskuterats mer än den gjort, den om huruvida politiker ska sitta på både kommunala och landskapsstolar. Centerns lagtingsledamöter har lämnat in en motion om att landskapsregeringens ledamöter ska hindras från att ha ”ledande befattningar” i kommunerna. Med ledande befattningar menas presidie i fullmäktige och kommunstyrelse. Centern motiverar sitt ställningstagande bland annat med följande punkter:

– Landskapsregeringen utövar enligt kommunallagen och speciallagstiftningen en tillsyn av att kommunerna iakttar gällande lagstiftning.

– Kommunfullmäktiges presidium representerar ofta den egna kommunen i överläggningar med både landskapsregeringen och andra kommuner.

– Risken för jävsförhållanden är påfallande och skapar en osäkerhet i beslutsfattandet inom såväl landskapsregeringen som den egna kommunen.

Centerledamöterna anger också tidsaspekten – ministeruppdraget är ett heltidsuppdrag – och risken för jäv i samband med den aktuella översynen av kommunallagen. Och Centern har helt rätt. Samtliga punkter talar för att en minister inte ska inneha en ledande befattning i en kommun. De dubbla stolarna, som man skriver, ”riskerar att undergräva förtroendet för landskapsregeringens opartiskhet.”

Men varför stanna vid regeringen? Lagtinget är instansen som skapar lagar som i många fall styr över kommunal verksamhet, som godkänner budgetar och därmed landskapsandelar och är den instans som utser regeringsledamöterna.

Är det då inte lika rimligt att förbudet mot dubbelt stolsittande också gäller lagtingsledamöter?

Är du invald i kommunfullmäktige är ditt uppdrag att se till kommunens bästa. Att se till att Geta, Sund eller Lumparland gör så bra saker som möjligt för kommunens invånare för de pengar som kommuninvånarnas skattepengar (och landskapsandelarna) betalar in. Man ska kämpa för kommunens dagis, äldreboende eller vägar.

Är du invald i lagtinget ska du förvalta samma saker, men med hela Ålands bästa i åtanke. Du sitter inte i lagtinget som representant för en kommun, utan för väljare i val till hela Ålands lagting.

Vad är då skillnaden gentemot Centerns ställningstagande mot dubbla stolar för landskapsregeringens ledamöter och denna idé om lagtingsledamöternas? Inte mycket. Regeringen har förvisso tillsynsansvar gentemot kommunerna. Men lagtinget är överställt landskapsregeringen.

Centern har helt rätt. En minister ska så långt det är möjligt undvika att försätta sig i en jävsituation. Att representera en kommuns högsta positioner, eller för den delen kommunens beslutande organ fullmäktige, är att försätta sitt förtroende i risk.

Men det gäller också för lagtingets ledamöter. Väljarna ska veta att lagtingsledamöterna tänker på Ålands bästa, inte en enskild kommuns.

Därför får vi hoppas att Centerns motion vinner gehör, men också att förslaget utvidgas till att reglera att varken lagtingsledamöter eller regeringsmedlemmar ska sitta också på kommunstolar.