DELA
Foto: Jonas Edsvik

Hellre kortare talturer än färre politiker

Att vara kommunalpolitiker är kanske inte lika enkelt som förut. Världen blir allt mer komplex. Det finns fler regler, normer och direktiv att förhålla sig till.
Det är ändå inte någon ursäkt för att svamla, upprepa sig själv, sväva ut i resonemang om ovidkommande ämnen eller för att komma opåläst till ett fullmäktigemöte.

Bert Häggblom
(Ob) har lämnat in en motion om att minska antalet ledamöter i stadsfullmäktige från 27 till 17. Bakom motionen står även Anders Holmberg (Ob) och Rolf Granlund (ÅF) samt en fjärde person vars underskrift inte går att tyda.

Motionen motiveras med att fullmäktiges uppgifter minskat efter bolagiseringar av delar av stadens verksamhet. Mindre ansvar kräver färre ledamöter, är tanken. Färre ledamöter sparar pengar och gör mötena mer fokuserade och korta, vilket hävdas vara viktigt ur demokratisynvinkel. Långa möteskvällar hindrar arbetande människor att delta i politiken, säger man.

Förslaget är inte nytt. Även 2015 lämnade Anders Holmberg med flera in en motion med samma budskap. Då blev beslutet att inte ändra antalet ledamöter.

Åland är ett samhälle med extremt kort avstånd mellan beslutsfattare och medborgare – och många politiska arenor. Alla med politiska ambitioner har chans till politisk karriär, på samma vis som den som vill prata med en politiker har lätt att göra det. Avstånden är anmärkningsvärt korta och demokratin kan faktiskt kallas närdemokrati.

Därför är det inte en omöjlig tanke att generellt minska ner antalet politiker i någon mån, eftersom det är ett reellt problem att hitta folk att fylla alla platser med. Frågan är om färre politiker – allt annat lika – i stadshusets sal gör mötena kortare?

Årets första stadsfullmäktigemöte avbröts och ajournerades. Enligt protokollet höll mötet på i totalt nio timmar och trettio minuter, uppdelat på två kvällar. Nio timmar och trettio minuter!

Enligt en sammanställning över fullmäktigemötens längd från Finlands kommunförbund (från 2009–2012) så klaras majoriteten av alla fullmäktigemöten i Finland av på två timmar. ”Sammanträden som pågår över tre timmar är vanligast i större kommuner med över 100 000 invånare” står det.

Att Mariehamns fullmäktigemöten tv-sänds har säkert sin andel i att politikerna är mångordiga. Samtidigt möjliggör det för medborgarna att ta del av debatten. Att släcka kameran är knappast ett alternativ ur demokratiperspektiv.

En annan viktig aktör för slutresultatet är ordförande för mötet, som kunde vara hårdare med att kräva att inlägg ska gälla sakfrågan och att inlägg ska föra debatten vidare. Det är förstås en utmaning som heter duga, eftersom ordförande, om den ställer krav på talarna, i så fall omedelbart blir kritiserad för att favorisera sina egna.

Det ankommer alltså på ledamöterna själva att åtgärda problemet.

Hur ska man då göra? Här är en rad förslag man kan diskutera:

– Lär er beslutsgången och vad till exempel bordläggning och återremiss innebär, så behöver ingen redovisa för det vid varje möte.

– Läs beredningen före mötet så att inte tjänstemän eller andra politiker måste förklara detaljer, bakgrund och historia till ett beslutsförslag. Se till att ni vet vad ni ska besluta om, helt enkelt.

– Håll er till ämnet och helst till beslutsförslaget.

– Tänk igenom vad ni ska säga före ni stiger upp i talarstolen. Då blir det oftare mer strukturerat och mer kärnfullt formulerat.

– Håll er till de tidsrekommendationer som finns.

– Diskutera sakfrågor och ståndpunkter inom partierna på förhand. Vem för partiets talan? Vad tycker vi? Räcker det om en person för fram vår åsikt?

– Låt en replik vara en replik, alltså en förklaring eller rättelse i direkt anknytning till det som sagts. Det betyder att en replik inte ska vara en motfråga.

– Låt fattade beslut stå fast. Att hålla samma debatt många gånger ändrar sällan beslutet.

Det är politikerna som skapat ett sådant debattklimat att möten drar ut i olidligt långa sessioner som varken gagnar besluten i enskilda frågor eller demokratin i allmänhet. Det torde betyda att politikerna också själva kan lösa problemet.

Sätt punkt helt enkelt.