DELA

Grumligt om Brändö

Under de två senaste veckorna har Nya Åland gjort nedslag lite här och där på Brändö och lyft fram olika frågor som irriterar folk. Man väljer att skapa en bild av skärgården som en plats där folk är missnöjda med det mesta. Det är att underbygga fördomen om att skärgårdsborna bara gnäller. Den ena intervjun efter den andra syftar till att ventilera fasta ålänningars fördomar gentemot skärgårdsborna. Men genom att göra sig till språkrör för dem som är missnöjda med någonting så bidrar man snarare till dessa fördomar än att försöka råda bot på dem. Syftet med artiklarna blir därför grumligt.

Bakgrunden till kommunens bostadsbyggande är följande. Under 1970 och -80-talet byggde kommunen en del hyresbostäder i de olika byarna på Brändö. På senare tid har kommunen försökt att avyttra dessa hyresbostäder eftersom en stor del av dem är i stort behov av renovering och flera av dem har också stått tomma under långa perioder. Från mitten på 80-talet har kommunen deltagit i bostadsbyggande genom att stöda privata bostadsbolag i deras byggande av hyresbostäder så som de flesta andra kommuner på Åland har gjort. Kommunen har även under flera års tid försökt att komma över mark som är lämpligt för bostadsbyggande för att kunna erbjuda eventuella inflyttare eller tillbakaflyttare bostadstomter.
Kravet har varit att tomterna ska finnas inom vägnätet eftersom efterfrågan har varit störst där. När markpriset är vad det är i Brändö är det svårt att få någon som vill skänka bort sin mark, för det är vad det blir frågan om. Sittande majoritet i fullmäktige valde då att gå in för att försöka köpa mark av församlingen.

När det gäller området som kommunen införskaffat av församlingen i Brändö by vinklades hela reportaget väldigt ensidigt utan att förklara vad området ska användas till. Det som lyftes fram var egnahemstomter som skulle kunna köpas av förmögna personer utan hembygdsrätt. Nu är det så att för att få köpa dessa tomter så kommer kommunen att kräva att personerna är skrivna i kommunen. Den stora skillnaden mellan Ramsholm och området i Brändö by är just den att kommunen har möjlighet att styra hela verksamheten.
På området är det också tänkt att det skall byggas radhusbostäder vars lägenheter skall utgöras av bostadsrätter. Priset på bostadsrätterna kommer att vara 15 % av bostadens värde. Bostadsformen lämpar sig ypperligt som en första bostad för de Brändöungdomar som väljer att flytta tillbaka till kommunen efter avslutade studier eller för nyinflyttade personer. I dagsläget väljer de ofta att köpa sin egen bostad på fasta Åland istället. Som studerande torde man inte ha ekonomi att hyra bostad både på studieorten och i hemkommunen. En garanterad köpare finns alltid eftersom bostadsrätten alltid återköps av bostadsrättsbolaget. På så vis utgör bostadsrätten en lämplig investering inför byggandet eller köpet av den första egna bostaden, kommunen behöver inte heller riskera att bli sittande med en massa hyresbostäder som på lång sikt skulle urholka dess ekonomi.

Eftersom området ännu är under planering och varken kommunstyrelse eller kommunfullmäktige har fått ta del av planerna finns alla möjligheter i världen att framföra sina synpunkter till de förtroendevalda genom att prata med dem. Bland de förtroendevalda har det hittills rått stor enighet gällande behovet av planerade bostadsområden, och beslutet om att köpa marken togs utan omröstningar i såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige. Vi ser gärna att folk som har åsikter engagerar sig i kommunpolitiken för att på det viset kunna påverka kommunens beslut. Det stundar val till hösten. Välkomna med!
Mathias Eriksson
Kommunfullmäktiges ordförande
Margaret Lundberg
Kommunstyrelsens ordförande