DELA

Glädje och gemenskap på ålderns höst

Nya Ålands sommarserie med gästledare om samhällsservicereformen fortsätter. Dagens skribent: social- och miljöminister Carina Aaltonen (S).
Häromdagen träffade jag en strålande 85-årig kvinna, Junis. Hon bor ensam i ett stort hus på landet, kör bil och klarar vardagen utan hjälp. Junis såg fram emot att hennes 95-åriga syster Hjördis, som är bosatt i Värmland, skulle besöka Åland. Tillsammans skulle systrarna åka på Kökardagarna. Allt fler av oss blir som Junis och Hjördis. Vi är aktiva högt upp i åldern och vi lever allt längre. Det är något som vi kan se fram emot och vara tacksamma för.
Andelen av den åländska befolkningen som har fyllt 65 ökade i fjol från 18,9 till 19,4 procent, vilket är högre än i Finland och i Sverige. Om 10 till 15 år kommer knappt 45 procent av ålänningarna att vara i arbetsför ålder, resten av befolkningen består av barn och pensionärer. Det betyder att en allt mindre grupp ska försörja en växande majoritet som står utanför arbetsmarknaden. Det innebär att vi redan nu måste vidta åtgärder för att anpassa välfärden för den äldre befolkningens behov.
Inom den sociala sektorn samt inom hälso- och sjukvården kommer en väl genomförd samhällsreform att vara samhällsekonomisk nödvändig. De äldre erbjuds ett mera varierat utbud av tjänster med hög kvalitet, kompetent personal och god tillgänglighet så att allt fler kan bo kvar hemma. Personalen gynnas av att få arbeta i större team där man kan utveckla spetskompetens inom bland annat rehabilitering och demensrådgivning.
Förslaget att bilda en gemensam myndighet för den sociala sektorn kallad Kommunernas socialtjänst är det första steget i denna reform och målsättningen är att det redan inkommande år ska finnas en ny lag om Kommunernas socialtjänst som sedan implementeras från och med år 2015.
Detta är ett viktigt första steg i genomförandet av samhällsservicereformen. Men det räcker inte med att bara samordna barnskyddet, handikappservicen, missbrukarvården och specialomsorgen. Vi måste fortsätta arbetet med att samordna äldreomsorgen och försöka ta fram en lösning för 16 kommuner och inte 16 lösningar inom ett och samma landskap.
Det är framförallt tre huvudsakliga insatser som behövs för att utveckla äldreomsorgen på Åland.

För det första behövs en reform där man samordnar äldreomsorgen under en myndighet vad gäller administration och ekonomi samtidigt som vi bibehåller decentraliserade boenden för de äldre.

För det andra behövs en lag om de äldres rättigheter. Under hösten kommer LR att tillsätta en kommitté som ska ta fram underlag för en äldreomsorgslag. Idag är lagstiftningen som rör de äldre splittrad och utgår inte från de äldre som en särskild grupp med gemensamma behov och rättigheter. Det gör det svårt för de äldre, deras anhöriga och för myndigheterna att klart och tydligt ange vilket stöd och vilken hjälp de äldre har rätt till. Regeringen kommer också att föreslå för kommunerna ett gemensamt mätinstrument av äldres funktionsförmåga. Detta gör det möjligt att ge vård och omsorg på rätt nivå och jämförelser mellan kommunernas serviceutbud kan göras.

För det tredje måste vi utveckla den förebyggande hälsovården inom ÅHS. Den förebyggande verksamheten är viktig och gör att människor i alla åldrar behåller sin psykiska och fysiska hälsa. Äldre behöver i synnerhet sociala kontakter, bra mat och tillräckligt med motion. Hemsjukvården, hemsjukhusvården och tandvården måste bli mer ambulerande och uppsökande i sin verksamhet för att de äldre ska kunna bo hemma.

Ny teknik för äldre är ett område som måste utvecklas och som kan finnas med som ett sätt att hjälpa och stödja äldre att bo kvar hemma men ändå få möjlighet att delta i olika aktiviteter som sittgympa samt hålla kontakt med släkt och vänner. Äldre människor är också en resurs att ta tillvara. Den frivilliga sektorn som engagerar äldre bör stödjas, Det sociala kapitalet ska användas för att öka samvaron med äldre. Gemenskap ska ersätta ensamhet, vilket lever till ökad trivsel och gott åldrande.

Ett aktivt åldrande och ett rikt liv under många år efter pensioneringen är en stor framgång för det samhällsbygge och den välfärdsstat som utvecklats av gångna generationer. I media framställs åldrandet ofta som problematiskt och negativt. En bild som är alltför dyster. Istället ska vi ge de äldre stöd och hjälp för att vara aktiva och delta i samhällslivet. Junis och Hjördis är fina förebilder och goda exempel på att åldrandet kan vara glädjerik och njutningsfull. Något att se fram emot efter ett långt och strävsamt arbetsliv.

Carina Aaltonen


Social- och miljöminister