DELA

Fortfarande oklart vad Jomala vill

Varför följde inte Jomala kommunstyrelse fullmäktiges beslut att förorda en sänkning av rösträttsåldern till 16 år, och vad tycker Jomala i frågan?
Jomala kommunfullmäktige ställer sig positiva till en sänkning av rösträttsåldern till 16 år efter omröstning. Men ändå har kommunstyrelsen inte lämnat in det remissvar som landskapsregeringen har begärt vilket betyder att kommunen officiellt inte har sagt någonting i frågan. Motiveringen i Nya Ålands artikel förra veckan är enligt Jomalas kommunstyrelseordförande Harry Jansson (C) att Jomala inte hann bereda ärendet i tid och de fick inte någon förlängd remisstid. Därför valde de att släppa ärendet. Valadministratör Casper Wrede är dock av en annan åsikt, Jomala fick förlängd remisstid enligt honom.

I en insändare i gårdagens Nyan skriver Jansson att ärendet ansågs vara så principiellt viktigt att delar av kommunstyrelsen ville höra kommunfullmäktige.

Fullmäktige röstade för en sänkning men styrelsen valde att inte yttra sig i frågan alls, de såg ingen mening att ödsla tid på frågan eftersom regeringen meddelat att de går vidare med ärendet i alla fall. Dock står det i Jomala kommunstyrelses protokoll från 16 maj att landskapsregeringen trots beslutet att gå vidare med ärendet uppmanar Jomala kommun att inkomma med sina svar på frågorna i remissen så snart som möjligt.

Hur kommer det sig att frågan ena dagen ansågs vara så principiellt viktig att styrelsen inte ville ta beslut i den utan att höra fullmäktige, och andra dagen ansåg styrelsen att det var slöseri med tid att försöka påverka med sitt svar?

Även fullmäktiges ordförande Mika Nordberg (MSÅ) tyckte att det skapades en storm i ett vattenglas, ärendet är inte tillräckligt betydande. Generellt sett tycker han ändå att styrelsen ska följa fullmäktiges linje så länge den vill ha fullmäktiges förtroende. Men just i den här frågan spelade det mindre roll, enligt honom.

Gränsdragningen för vilka ärenden som kommunstyrelsen ska följa fullmäktiges linje och vilka de kan strunta i den är svår att se för en utomstående. Vårt demokratiska system måste bygga på tydliga principer som är lätta att granska och en beslutsprocess som är förståelig för medborgarna, inte godtycklighet om vilken fråga som är tillräckligt viktig för att följa kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen hade inte behövt remittera ärendet till fullmäktige, remissrundan gick ut till styrelserna och de kunde ha tagit ställning i frågan. Men styrelsen valde att be fullmäktige ta beslut i frågan, att då inte svara i enlighet med det är ett ställningstagande.

Men exakt för vad är svårt att förstå.

Harry Jansson har vid åtminstone två tillfällen yttrat sin åsikt i frågan, han är emot en sänkning av rösträttsåldern, vilket också är Centerns linje. Men när det fortfarande råder oklarheter i var Jomala står blir det förvirrande att först läsa att fullmäktige är för en sänkning samtidigt som styrelseordförande och tillika oppositionspolitikern Harry Jansson arbetar för att behålla den nuvarande åldern.

Jomala får, precis som andra kommuner, en ny chans att ta ställning till frågan i höst när lagförslaget troligtvis ska presenteras.

Men jag ställer ändå frågan nu, vad tycker egentligen Jomala kommun?

Ska rösträttsåldern sänkas till 16 år eller vill Jomala att den fortsättningsvis ska vara 18 år?