DELA

Förändring är nödvändig, men riktningen saknas

För ett drygt år sedan, i rättan tid inför valet, sköt Åländsk center utbildningsreformen Struktur 07 i sank. Förslaget, som jobbats fram i en lång och synnerligen genomskinlig process, hade fått massiv kritik framför allt från liberalerna i opposition och från lärare i vissa skolor.
Struktur 07 syftade till ett sammanförande av alla gymnasialstadieutbildningar i en skola, där ett gemensamt grepp skulle tas om både pedagogik, examina och organisation. Ett av huvudsyftena var att rusta den åländska yrkesutbildningen för framtiden, att närma sig det arbetskraftstörstande näringslivet och att genom samordning få ner kostnaderna för de dyraste studieplatserna.

Den debatt som fördes var tuff och tydlig. Struktur 07 var, vissa brister till trots, ett framåtblickande och konkret förslag för de åländska skolorna, och hade gett betydande utvecklingsmöjligheter. Den kritik som framfördes borde ha inlemmats bättre i processen och bidragit till förbättringar. I stället slängde man flera års hårt arbete i papperskorgen, för att än en gång börja om från början.
I Finland har man under det gångna året tagit stora steg framåt. Yrkesutbildningar fusioneras på löpande band till större enheter där gymnasialstadieutbildningar sömlöst går upp i vidare yrkesutbildning, till exempel vad gäller den på Åland så omhuldade sjöfartsutbildningen.

Vad hittar man då, om man ett år senare försöker komma underfund med vad som är på gång inom gymnasialstadieutbildningen på Åland. En ny reform? Ett nytänkande? Den breda dialog som efterlystes av kritikerna till Struktur 07?
Mja. Dessvärre är det man hittar snarare en undvikande tystnad. ”Vi vet inte vad som är på gång”, är en vanlig kommentar. En kommitté under ledning av utbildningsminister Britt Lundberg (c) ska under hösten presentera en Utvecklingsplan för gymnasialstadiet.
Enligt de uppgifter som tills vidare sipprat ut om denna nya plan, vars tillkomst skulle präglas av en sådan öppenhet, ska alla sju gymnasialstadierna finnas kvar, med rektorer, byggnader, lärare och allt. Däremot vill man samordna förvaltningen, så att till exempel ekonomi och it sköts gemensamt. Pedagogiskt är avstegen från Struktur 07 inte stora.

Utan att ännu ha fått tillgång till detta dokument (under Struktur 07-processen fanns alla dokument på en väl uppdaterad hemsida) kan man redan konstatera: Detta blir en halvmesyr.
Trots de uppenbara problem och utmaningar gymnasialstadiet står inför, trots att flera skolor kämpar med kraftigt sviktande elevunderlag, vågar man inte, eller saknar den politiska viljan att peka ut den riktning man vill att skolorna ska gå. Det finns en allmän önskan om mera samarbete skolorna emellan, men igen tydlig färdplan.
Hur många tror att ett sådant samarbete blir av?

Utbildningsminister Britt Lundberg har haft ett år på sig att kavla upp ärmarna och visa vad hon vill i denna för åländsk utbildning avgörande fråga. Dessvärre ser det för ögonblicket ut som att hon vill väldigt lite. Där det hade krävts orädda krafttag för att få åländsk utbildning med på samma tåg som Finland och Sverige tuffar på, har Åland satt sig ner bredvid spåret för att lukta på blommorna.
Självklart är all förändring svår, det visar inte minst Struktur 07-processen, men nog är det väl bättre när det blixtrar om ett förändringsarbete än när man stillsamt sitter och rullar tummarna.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax