DELA

Det är nu det gäller!

Sist ut i Nya Ålands sommarserie om samhällsstrukturreformen är Gun-Mari Lindholm (Ob), kansliministern som har hela frågan på sitt bord.
”Landskapsregeringens arbete med samhällsservicereformen är ett stort utvecklings- och demokratiprojekt som kräver en bred diskussion i samhället, både politiskt och bland medborgarna. Landskapsregeringen påtog sig ansvaret att leda arbetet för reformen tillsammans med kommunerna och andra berörda redan vid mandatperiodens inledning. Sedan dess har landskapsregeringen aktivt arbetat med samhällsservicereformen.”

inleder landskapsregeringen sitt meddelande till lagtinget om samhällsreformen. Ledorden i arbetet är och har varit likvärdig service, tillgänglighet, rättssäkerhet och kompetens.
Den offentliga sektorn på Åland står i likhet med den offentliga sektorn i övriga Norden och Europa inför betydande utmaningar med att klara det framtida välfärdsuppdraget. Goda levnadsförhållanden i kombination med en god medicinsk utveckling gör att människor lever allt längre samtidigt som det föds färre barn, dvs. en minskande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Det innebär att varje person i yrkesverksam ålder inom två decennier förutom sig själv ska försörja nästan en person till.
En förutsättning för att vi på Åland skall ha en fortsatt god samhällsservice är att vi har ett starkt näringsliv med fokus på tillväxt och hållbar utveckling.

Vi skall hitta vår egen modell som är anpassad till våra förhållanden men vi skall naturligtvis lyssna och ta del av andras arbeten i samma ärende. Senaste vecka deltog jag på ett nordiskt kommunministermöte inbjuden av Finlands kommunminister Henna Virkkunen och kunde konstatera att alla nordiska länder arbetar i någon mån med att samordna samhällsfunktioner och även med kommunsammanslagningar eller utredningar av det samma. Det är värdefullt att få information om andra länders utredningar och erfarenheter, det gör det även lättare för oss att finna vägar.

På Åland skall vi samordna och samarbeta, centralisera administrationer men decentralisera produktionen. I vårt arbete har vi utgått ifrån servicen till medborgarna istället för att fokusera på antalet kommuner. Små steg i en målmedveten riktning skall ge resultat i såväl utbud som i ett ekonomiskt perspektiv. Utmaningen och nödvändigheten för att lyckas är, att i en samordnad samhällsservice struktur skall alla vara med, ingen kommun skall kunna dra sig ur eller inte delta. Samordning av kommunala angelägenheter har lyckats och varit möjliga även tidigare, jag tänker här på Åhs som bildades av flera olika kommunförbund. En annan utmaning är att vi måste börja se oss som ålänningar med ett solidariskt finansieringsupplägg istället för att endast se till vår egen by eller kommun. Det viktiga är att kommunernas invånares demokratiska rättigheter tillgodoses. Vi politiker måste visa på enighet och förmåga att samarbete även om makten förskjuts till samarbetsorgan. Vi måste förmå oss att se till helheten och till medborgarnas nästa.

Jag är glad att jag har en lång och gedigen erfarenhet av kommunalt arbete. Jag är övertygad om att det har varit till fördel i alla de kontakter jag haft med samtliga kommuners tjänstemän, politiker men även med dess invånare. Det är viktigt att förstå och att möta den rädsla för förändring som naturligt uppstår.

Efter drygt ett års intensivt arbete går vi nu in i en ny fas. Efter utredningar, analyser, medborgarmöten och slutligen meddelandet till lagtinget i vilket regeringen anger hur vi avser gå vidare börjar vi nu verkställa. Nu skall det tas fram konkretiserade förslag beträffande struktur för samarbete samt finansieringsmodeller. Nya möten med kommunrepresentanter är aktuella redan i höst där konkreta förslag presenteras och diskuteras. Regeringen skall beskriva fortsättningen för reformarbetet i budgeten för 2014 och därefter börjar genomförandet. Resultat skall ses inom den här mandatperioden.
Gun-Mari Lindholm (Ob)
kansliminister