DELA

Skyddsanhållan för Savoy

Bio Savoy bör skyddas enligt lagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det anser Ålands byggnadsvårdssällskap som lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen i frågan. Enligt lagen kan en anhållan om skydd innebära att landskapsregeringen utfärdar åtgärdsförbud för byggnaden. (Bilden visar en av Erik Bryggmans lampor. Även interioören föreslås skyddad.)
I sin anhållan hänvisar byggnadsvårdssällskapet till de arkitektoniska värden som den av Erik Bryggman ritade biograffastigheten bär på.
– Vi föreslår att Savoy skall skyddas både till sin interiör och exteriör, säger Therese Nordlund, ordförande i sällskapet som är en underförening till Åland Vänner.
Nordlund säger att Savoyfastigheten är unik i sin stil, veterligen den enda funkisbyggnaden i hela Mariehamn.


Känd arkitekt
Att Erik Bryggman är en viktig representant för funkisen har också sin betydelse.
– Om det skulle handla om en byggnad ritad av Alvar Aalto så skulle det vara självklart att skydda den, men också Erik Bryggman var en stor arkitekt på sin tid.
Therese Nordlund menar att det är viktigt att bevara någonting ur varje epok i en stads historia.
– Det finns alltför många exempel på att man moderniserat och förändrat, senare insett skadan och försökt återställa, men ändå bara kunnat göra en kopia. Här har vi nu en byggnad med interiör i originalskick som kan rustas upp men ändå bevaras.
Hon hänvisar också till hur fint det nedgångna Glaspalatset i centrala Helsinfors blev när det rustades upp och påminner också om Socis öde i Mariehamn. Ifall Socis rustats upp skulle man i dag se huset som en verklig pärla.


Det säger lagen:
Enligt gällande lag om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan landskapsstyrelsen (numera landskapsregeringen) ta skyddsärenden till prövning på framställning av ”byggnadens ägare, den kommun inom vilken bygganden är belägen eller förening eller stiftelse som verkar för bevarande av kulturella traditioner.” Landskapsstyrelsen kan också på eget initiativ ta skyddsärenden till prövning.
I lagens sjätte paragraf sägs att landskapsstyrelsen efter att ett ärende om skydd anhängiggjorts ”såvitt fråga kan vara om i denna lag avsedd byggnad”, utfärda förbud mot att vidta åtgärder som kan äventyra byggnadens kulturhistoriska värde. Förbudet skall gälla på viss tid, högst sex månader och det kan om synnerliga skäl föreligger förlängas med högst sex månader.
Enligt lagens första paragraf sägs att man för att bevara det åländska kulturarvet kan skyddsförklara ”byggnad, byggnadsgrupp och bebyggda områden som har väsentligt kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde”. Skyddet kan också avse bara en del av en byggnad.