DELA

Skärgårdar planerar nytt kulturprojekt

Nu startar planeringen av ett nytt stort tvärkulturellt EU-projekt för skärgårdsområden i Sverige, på Åland och i Sydvästra Finland. Det beslöt man vid det skärgårdsting som hölls på skärgårdscentret Korpoström i Åboland i helgen. (På bilden en del av deltagarna utanför skärgårdscentret.)
– Ett av tingets huvudteman var att utreda möjligheterna för ett större skärgårdskulturprojekt inom ramarna för det kommande interregprogrammet Central Baltic. Ansökningar till programmet kan inlämnas i slutet av 2007, rapporterar Anna Sundblom som är projektledare för Skärgårdskultur.
Central Baltic består av tre programhelheter av vilket ett av underprogrammen är riktat till skärgårdarna och öarna inom programområdet. Underprogrammet Skärgårdar och öar omfattar 170.000 bofasta personer. Under de sju år programmet pågår fördelas sammanlagt 20,4 miljoner euro.


Kulturarbete
Huvudmålet för det projekt som tinget beslöt börja förbereda är att stärka kulturarbetares och kulturaktörers möjligheter att verka och samarbeta i skärgården och därigenom stärka samhällsutvecklingen i skärgården. En takorganisation planeras för att samla både befintliga och nytillkomna kulturnätverk.
En arbetsgrupp tillsattes också för att arbeta fram den ansökan som skall lämnas in.
– I arbetsgruppen finns representanter från Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Skärgårdssamarbetet, regionerna, sakkunniga från fältet och en referensgrupp. Arbetsgruppen skall skissa på innehåll, organisationsmodell, fastslå de huvudsakliga målsättningarna och arbeta fram budget för respektive fält, berättar Sundblom.


Kontakter
Hon skriver i ett pressmeddelande att nya kontakter knöts och befintliga kontakter fördjupades under skärgårdstinget
– Kulturtingsdeltagarna hade möjlighet att ta del av skärgårdscentrets basutställning, övriga utställningar och det filmutbud som skärgårdscentret erbjuder.
Under helgen öppnades Våra skärgårdars konstgilles bildkonstutställning ”Musik för ögat”. I samband med detta framträdde Olle Sewerin från Rådmansö Skärgårdskör med visor av Evert Taube. En konsert arrangerades av Våra skärgårdars kör


Gränsregionalt
Skärgårdssamarbetet är ett av Nordiska ministerrådets åtta gränsregionala samarbetsområden, vilka sorterar under Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik. Skärgårdssamarbetet har erhållit finansiering från Nordiska ministerrådet sedan 1978.
Samarbetet omfattar i dag skärgårdsdelarna i Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, landskapet Åland samt Egentliga Finlands och Västra Nylands skärgårdar.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax