DELA

Savoybeslut tidigast på torsdag

Det blev inget ställningstagande ännu på tisdagen till frågan om ett eventuellt skydd för Bio Savoy-fastigheten i Mariehamn. Ärendet var uppe till enskild föredragning hos kulturminister Camilla Gunell som dock beslöt föra det till regeringens plenum på torsdag.
Som Nyan kunde berätta i lördags har Ålands byggnadsvårdsförening, som är en underförening till Ålands Vänner, tagit initiativ till ett skydd av såväl interiör som exteriör på biograffastigheten.
Initiativet, som är riktat till landskapsregeringen, har beretts av landskapsantikvarie Viveka Löndahl som förde det till enskild föredragning på tisdagen. Eftersom frågan är av stor vikt beslöt kulturminister Camilla Gunell dock föra den till prövning i plenum så att hela regeringen får ta ställning.

Lag om skydd
Initiativtagaren vill att byggnaden skyddas i enlighet med landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Lagen, som är från år 1988, ger bland andra föreningar som verkar för bevarande av kulturella traditioner rätt att ta initiativet i skyddsärenden.
I lagen sägs att landskapsstyrelsen (numera landskapsregeringen) efter att ett ärende om skydd anhängiggjorts – och det är fråga om en sådan byggnad som lagen avser – skall utfärda förbud mot att vidta åtgärder som kan äventyra byggnadens kulturhistoriska värde.
I skrivelsen till landskapsregeringen hänvisar initiativtagarna bland annat till att byggnaden är ritad av Erik Bryggman och torde vara den enda fullgångna funkisbyggnaden i Mariehamn.


Ingen bioverksamhet
Frågan om Savoys framtid har blivit akut sedan Tom Andersson, som länge drivit bioverksamheten beslutat lägga av och sälja sin andel i fastigheten. Redan tidigare hade ägarna – efter att först ha erbjudit staden att köpa eller hyra fastigheten – bjudit ut den till försäljning på öppna marknaden. Den som lämnat det högsta budet skall, enligt uppgift, inte vara intresserad av att fortsätta med bioverksamheten i huset.
Efter att Tom Andersson visade sin sista film i juli har Mariehamn varit utan bioverksamhet. Filmklubben Chaplins erbjudande om att driva biografen vidare under ett år har också avvisats av de nuvarande ägarna.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax