DELA

Redigerar biografiskt lexikon

Biografier över personer ur Finlands historia, från tidigt 1100-tal till skilsmässan från Sverige 1809 har samlats i den första delen av ”Biografiskt lexikon för Finland” som utkommit i dagarna. Verket skall få ytterligare tre delar, berättar huvudredaktören Henrik Knif som Nyan träffade på bokmässan i Göteborg.
Det har länge funnits ett önskemål om att Finland skulle få ett biografiskt lexikon också på svenska, konstaterar Henrik Knif. På finska finns sedan ett antal år nationalbiografin ”Suomen kansallisbiografia” i tio band plus en supplementdel, men nu kommer alltså det första biografiska verket på svenska. Svenska litteratursällskapet är huvudman för utgivningen som sker i samarbete med stöd också av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och undervisningsministeriet.
– År 2002 slöts ett kontrakt mellan Svenska och Finska litteratursällskapet om att man skulle få möjlighet att utnyttja varandras material, berättar Henrik Knif.


Många författare
I den del som nu utkommit ingår dels en rad personessäer som är översättningar från den finska utgåvan och dels en del helt nyskrivna. Sammanlagt medverkar 76 författare, alla forskare och experter på sina områden, i den första delen.
Att många av essäerna är översättningar från den finska biografin betyder, enligt Henrik Knif, inte att det är fråga om några mekaniska överföringar till svenska.
Fredrik Hertzberg som fungerar som redaktör för biografiprojektet säger att man lagt ned mycket tid på att finna de rätta svenska begreppen.
– Det är inte fråga om någon översättning ord för ord utan om en som står på egna ben och som också skall vara fullt begriplig för en rikssvensk läsare eftersom verket också ges ut av Atlantis i Sverige.
– Mycket tid har vi i översättningsarbetet lagt ned på att gå till de svenska originaltexterna när det gällt citat. Vi har ju inte kunnat översätta finska citat som bygger på svenska originalkällor, tillägger han.
Det här arbetssättet har inneburit att man samtidigt fått utföra en hel del forskning, konstaterar Hertzberg.


Inte bara stormän
I verkets första del, som alltså omfattar den svenska tiden, är biografiernas antal drygt 350. Här finns inte oväntat tidens ”stormän”, kungar, drottningar, härförare, de som traditionellt brukar återfinnas i samlingsverk av detta slag. Men Henrik Knif säger att man medvetet försökt bredda konceptet och att man också lyckats få med en del personer som inte hört till samhällets högre skikt.
– Vi har till exempel tagit med en hel del hantverkare, som guldsmeder, kyrkobyggmästare, orgelbyggare och till och med kabaréartister och trollkonstnärer, säger Knif och nämner som exempel Daniel Cajanus, som levde i början av 1700-talet och reste runt och visade upp sig i Europa på grund av sin exceptionella längd.


Kvinnor, ålänningar
Man har också medvetet strävat efter att få med flera kvinnor och i verket kan man bland annat finna uppgifter om Birgitta Kurck, som var den sista abedissan i Nådendals kloster, författarinnan Catharina Charlotta Swedenmarck, som fanns i kretsen kring Gustav III:s hov, sockerbagaren Maria Magdalena Eek i Åbo och Margareta Capsia som räknas som Finlands första kvinnliga konstnär.
I verkets första del kan man också finna en del personer med anknytning till Åland. Inte oväntat finns Petter Finvidsson Ålänning, en av Stockholms rikaste borgare på 1300-talet och med åländska rötter med, liksom Wilhelm Radloff, som skrev om Åland baserat på de uppgifter han samlade när han som provincialläkare verkade i landskapet. Flera andra som under någon tid haft anknytning till Åland finns också med, bland dem professorn och kanslirådet Henrik Hassel som var född i Jomala där hans far verkade som kaplan.
Henrik Knif konstaterar dessutom att ålänningarna blir fler i de senare delarna av verket, när vi närmar oss vår tid.


Storverk
Det första bandet omfattar 700 sidor. Följande del, det om den ryska tiden, torde bli på 1.300 sidor och de två sista banden, som behandlar republikens tid, skall omfatta 900 sidor var. Sammanlagt blir det alltså ett verk på närmare 4.000 sidor. Arbetet på de olika delarna pågår parallellt varför man kommer att kunna hålla en relativt tät utgivningstakt
I ett senare skede kommer en publicering på nätet också att bli aktuell, men Henrik Knif säger att det nog kan dröja eftersom man först vill få spridning för den tryckta versionen.
– Redan nu kan man dock läsa vissa smakprov på litteratursällskapets hemsida på internet.
Även artiklar ur de kommande banden finns i urvalet, däribland till exempel Valdemar Nyman (Gustaf Widén) och Frans Petter von Knorring (Petri Hakala)
På hemsidan kan man också finna mera information om ”Biografiskt lexikon för Finland”.

Text och foto: JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax