DELA

Kökar bibliotek firar på nätet

En bibliotekshistorik som inte är en tryckt bok. När kommunbiblioteket på Kökar nu firar sina åttio år sker det med en pdf-bok som bara kan läsas i datorn. Historiken är skriven av Marianne Danielsson och för redigeringen står Christian Pleijel.
Det var andra tider när biblioteket inledde sin verksamhet för åttio år sedan. Då hade man inte hört talas om något internet. Det vara vanliga böcker som gällde och protokollet från kommunalfullmäktiges möte skrevs för hand. I det protokollet från den 30 oktober 1927 han man läsa ”beslöts med två tredjedels majoritet att inrätta och upprätthålla ett kommunalt bibliotek”. När den nya biblioteksstyrelsen i kommunen sammanträdde i april 1928 beslöt man att ”fortast möjligt inköpa marthaföreningens bibliotek till ett beprövat värde.” Man beslöt också att öppna biblioteket för allmänheten så snart man förvärvat marthabiblioteket.
Tyvärr saknas marthaföreningen protokoll för åren 1919-1929 i landskapsarkivet, skriver Marianne Danielsson i historiken. Det går alltså inte att få reda på vilka böcker som fanns i marthabiblioteket.


Filialer
Det kommunala biblioteket öppnades för allmänheten den 15 april och fanns inhyst i Österbygge folkskola, senare kallad Helsö-Österbygge skola och sist bara Helsö skola. Hugo Elfsberg utsågs till bibliotekarie.
Vid denna tid hade Kökar hela 950 innevånare, men låntagarna var bara 83. Vid årets slut fanns drygt 1.000 band i biblioteket.
År 1930 beslöt man öppna en utlåningsatation i Karlby folkskola och ett par år senare diskuterade man till och med behovet av en utlåningsstation på Kyrkogårdsö och aktualiserades också senare, men kom inte till stånd.
Både i Helsö och Karlby höll man öppet för låntagarna en timme på söndagarna.


Farliga böcker
Kapitel två i historiken behandlar efterkrigstiden. Då byggdes verksamheten ut efter hand. Belysande för läget i landet efter kriget var att också biblioteket på Kökar hade att rätta sig efter beslutet om att litteratur som riktade kritik mot Sovjetunionen inte skulle finnas till utlåning. När det 1946 kom en skrivelse från biblioteksinspektören ”angående avlägsnande från biblioteken av all litteratur, som ofördelaktigt riktar sig mot Sovjetunionen” beslöt man att ”ställa sig cirkuläret till noggrann efterrättelse”.
Men åren går och i slutet av femtiotalet var det fritt fram igen. Småningom får Kökar också brottas med frågan om man skall hålla sig med två bibliotek eller inte. Småningom gick man in för att bara ha ett bibliotek, i Kökar grundskola där man vid skolans utbyggnad fick ändamålsenliga utrymmen.


Uthållig personal
I tredje kapitlet där personalen och de förtroendevalda behandlar kan man läsa sig till att bibliotekarierna vid huvudbiblioteket varit bara tre: Hugo Elfsberg 1928-1960, Olof Jansson 1961-1997 och Inge May Forsman 1997-2000. Forsman fortsatte därefter som bibliotekarie vid det gemensamma biblioteket i grundskolan. Vid biblioteksfilialen i Karlby var bibliotekarierna mellan 1930 och 1997: K-E. Ideman, Linnéa Ideman, Olof Bamberg, Nestor Sundström, Uno Kalman, Jan-Erik Dahlgren, Britta Bonds, Ethel Larpes och Inge-May Forsman.


Flitiga läsare
Dagens aktiva bibliotek påminner föga om den blygsamma verksamhet som förekom under de första årtiondena. Nu har Kökarbiblioteket en innehållsrik och populär tidskriftsavdelning och Kökar ligger, enligt Marianne Danielsson, också väl till om man ser på lånestatistiken. År 2005 lånades 8.796 böcker, vilket ger 28,2 lån per innevånare. År 2006 steg utlåningen till 11.166 böcker, eller 37,4 lån per innevånare och preliminära siffror för fjolåret visar att man också då håller sig på ungefär samma nivå. Utlåningen per invånare ligger i landets topp. (I statistiken märks förmodligen också de många sommargästerna.)
Och i dag handlar det inte bara om det tryckta ordet i böcker och tidskrifter. Liksom andra moderna bibliotek tillhandahåller biblioteket på Kökar också musik och film och ordnar en mängd aktiviteter både för barn och vuxna.
Pdf-historiken över det åttioåriga biblioteket kommer att kunna läsas på bibliotekets dator och på Kökar kommuns hemsida på internet.JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax