DELA

Klart för utsmyckning av Alandica

Åtta inbjudna konstnärer och dessutom en öppen tävling skall ge Alandica kultur- och kongress konstnärlig utsmyckning. Riktlinjerna för det största utsmyckningsprojektet hittills i landskapet presenterades i går. Totalt anslås 150.000 euro för utsmyckningen. (Bilden är en skiss från den stora salen ur en sammanställning av ritningar över huset.)
En arbetsgrupp med Robert Liewendahl som ordförande har haft täta möten under de senaste månaderna och utarbetat tävlingsprogram och regler för utsmyckningen. Liewendahl leder nu även den jury som utsetts.
Liewendahl berättar att utsmyckningstävlingen är tudelad. Dels har man bjudit in namngivna konstnärer för att tävla om utsmyckningen av det entrétorg som ligger strax utanför ingången från Strandgatan, av stora salens ridå och av den foajé som löper genom flera våningar och har glasfasad mot Östra hamnen.


Inbjudna
För att smycka entrétorget har konstnärerna Satu Kiljunen och Stefan Lindfors inbjudits och accepterat och inom de närmaste veckorna klarnar det också med en tredje inbjuden för denna uppgift.
För att smycka ridån i husets stora sal har Barbro Eriksson, Rita Jokiranta, Simon Häggblom och Karin Lind i gruppen Simka, samt Jonas Wilén inbjudits och accepterat deltagande.
Det blir alltså någon av dessa som, får utsmyckningsuppdragen.
Vid pressinformationen i går förklarades också att de konstnärer som var inbjudna till tävlingen om utsmyckningen av lagtingets plenisal inte inbjudits denna gång.
– Men de kan naturligtvis vara med i den öppna delen av tävlingen, säger konstintendent Susanne Procopé Ilmonen.


Öppen tävling
I fråga om foajén ordnas en öppen tävling där alla konstnärer som fyller tävlingsreglerna kan delta. Man skall vara konstnär verksam på Åland eller ”med åländsk anknytning” och inte ha någon relation till juryn, tex som sakkunnig, eller till någon av juryns medlemmar.
Husets placering och användningsändamål, samspelet med den arkitektoniska helheten och en ytterligare förstärkning av arkitektens ambitioner med huset är sådant som skall beaktas.
Förslagen om utsmyckningen av den stora ridån på 11,5 gånger 15,5 meter brådskar mest. Ridån måste av brandsäkerhetsskäl finnas på plats när huset tas i bruk för den första kongressen den 1 mars 2009 och därför har man bestämt att förslaget skall vara förverkligat senast den 15 februari. De övriga delarna i utsmyckningen kan göras klara under årets gång.
Tävlingsförslagen skall vara inlämnade senast den 1 februari 2008.
Av totalsumman på 150.000 euro går 3.000 euro var till de inbjudna konstnärerna medan ett eller flera lika stora priser fördelas av juryn i den öppna tävlingen. Resten används till att förverkliga de förslag som blir utvalda.


Jurymedlemmar
Utöver Robert Liewendahl ingår följande personer i juryn: Tanja Reuter Lindén från landskapsregeringens konstnämnd, Britt Lundberg, byggkommittén, Peter Winquist, Ålands konstförening, Susanne Procopé Ilmonen, Ålands konstmuseum, Anders Wiklöf, driftsbolaget Alandica kultur & kongress, Sirkka Wigelius, stadsarkitekt och Per Wennerstrand, konstnär från Stockholm. Utställningsplanerare Gunilla G Nordlund är sekreterare och tävlingsfunktionär utan rösträtt.
– Ifall vi inte skulle uppnå enighet så väger konstnärernas – Winquists och Wennerstrands – åsikter tyngst, säger Liewendahl.
Juryn har också rätt att, om det behövs, engagera ytterligare sakkunniga som rådgivare.
Att det skall uppstå oenighet är dock ingenting som man räknar med.
Erfarenheten från tävlingen om lagtingets utsmyckning är att det går relativt lätt att nå samstämmighet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax