DELA

Jämställdhet i fokus i handlingsplan för kulturen

Jämställdhetsperspektivet intar en viktig plats i den handlingsplan som Ålands kulturdelegation nu antagit för 2010. Man eftersträvar en kulturverksamhet som är tillgänglig för män och kvinnor på lika villkor. (På bilden blandade körer från Föglö och Kökar i en gemensam konsert.)
Handlingsplanen som delegationen antog vid sitt möte förra veckan bygger på landskapsregeringens kulturpolitiska program med namnet ”Växtkraft” och landskapsregeringens handlingsprogram för åren 2007–2011.
Handlingsplanen, som är tänkt som en konkretisering av de mera översiktliga programmen, omfattar följande mål och åtgärder:
En kulturverksamhet som är tillgänglig för kvinnor och män på lika villkor.
Så här beskriver delegationen de åtgärder som skall vidtas i år:
n Ålands kulturdelegation och kulturbyrån fortsätter arbetet med att se över bidragsfördelningen till enskilda personer ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv.
n Statistiken utvecklas så att könsfördelning och storleksordning på utdelade bidrag framgår (förslagsvis i samverkan med Ålands idrottsförbund).
n Analys av statistik (förslagsvis i samverkan med ÅIF).
n Förslag till fortsatta åtgärder baserad på analys av uppföljningen ”Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor” (Rapport 2009:1)
n Yrkesverksammas verksamhetsförutsättningar utreds för att kartlägga arbetsvillkor och på basen av det ge förslag på hur de professionella utövarnas situation kan förbättras.
Implementera det kulturpolitiska programmet på Åland och informera om innehållet.
Åtgärder:
n Ålands kulturdelegation och kulturbyrån fortsätter genomföra kommunbesök under året för att bland annat informera om prioriterade områden samt delegationens riktlinjer för bidragsbeviljande.
n Uppdatering samt ny administration av kulturdelegationens hemsida.
n Uppdaterad och gemensam marknadsföring av gästbostäderna som delegationen administrerar.
n Delegationen initierar seminarium kring aktuella kulturpolitiska frågor som är prioriterade. Förslagsvis kunde ett sådant område vara ett Produforum, ett annat är folkdansen på Åland.
Varje ålänning skall ges möjlighet att ta del av ett mångsidigt kulturutbud och själva ha möjlighet att utveckla sin egen kreativitet, oberoende var man bor.
Åtgärder:
n Ålands kulturdelegation fortsätter befrämjande av kulturen i skärgården i enlighet med de erfarenheter som gjorts under projektet ”Kultur i skärgården”
Öka tillgången och främja kvaliteten på kultur för barn, unga och äldre i landskapet Åland.
Åtgärder:
n Ålands kulturdelegation utarbetar riktlinjer för stöd ur penningautomatmedel till kultur i vården. Arbetet föreslås ske i samverkan med social- och miljöavdelningen.
n I samverkan med finans- samt social- och miljöavdelningen se över bidragskriterierna för penningautomatmedel samt definiera begreppet allmännyttan.
n Kulturdelegationen inlämnar en utredningsrapport med förslag till en successiv uppbyggnad av en utbildning inom teater för unga på basen av den utredning om förutsättningarna för en teaterutbildning som genomförts under 2009.


Tillsätter musiknämnd
Utöver dessa målsättningar initierar delegationen också tillsättandet av en musiknämnd, motsvarande den nya litteraturnämnden.
Musiknämnden skall nominera kandidater till Nordiska rådets musikpris, ”men även vara delegationen behjälplig i ärenden rörande musikansökningar”.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax