DELA

Formgivning i Kastelholm 2009

Landskapsregeringen bör bli huvudman för en ny utbildning inom formgivning på Kungsgården i Kastelholm (bilden). Utbildningen skall ersätta den hantverksutbildning i Tosarby som lagts ned.
Det föreslår den projektledningsgrupp som tillsattes i augusti och som nu kommit med sitt förslag.
Hantverksutbildningen i Tosarby avslutades våren 2006. Därefter gick en arbetsgrupp vidare med frågan om en fortsatt utbildning med sikte på att registrera en ny förening som skulle ta över. Efter att Tosarby-alternativet övergivits på grund av byggnadernas skick gick man i samarbete med museibyrån in för Kastelholms kungsgård. Tillsvidare har föreningen dock inte registrerats.
I en tilläggsbudget tidigare i år omfattade landskapsregeringen tankarna om en utbildning på en upprustad kungsgård och utvecklandet av området till ett hantverkscentrum. I augusti tillsattes en projektledningsgrupp med Jan-Ole Lönnblad från kulturbyrån som ordförande.


”Eftergymnasial”
I den rapport som gruppen nu blivit klar med sägs bland annat att man omfattar den tidigare arbetsgruppens koncept om en tvåårig utbildning ”som skall förbereda de studerande för fortsatta högre studier utanför landskapet men också kunna fungera som en självständig utbildning i sig”. Det sägs att utbildningen ”i princip” skall vara eftergymnasial, men att dispens från detta krav också kan komma i fråga.
Enligt Jan-Ole Lönnblad skall ”eftergymnasial” inte tolkas så att det är fråga om en högskoleutbildning. Uttrycket syftar närmast på den åldersgrupp man riktar sig till och han menar att det är bra om de som kommer till utbildningen har klarat av de gymnasiala kärnämnena.
Utbildningen skulle inledas hösten 2009.


”Konkret, praktisk”
Ledningsgruppen säger i sin rapport att man inte i detalj diskuterat den tidigare arbetsgruppens förslag till läroplan, men konstaterar att utbildningen bör vara ”konkret och praktisk”. Samarbete med skolor som Ålands lyceum, Högskolan på Åland och naturbruksskolan hör också till sådant som man varit inne på i diskussionerna i gruppen.
För att så snabbt som möjligt kunna inleda en utbildning inom formgivning vid kungsgården föreslås följande för regeringen:
Landskapsregeringen åtar sig huvudmannaskapet eftersom det inte finns någon privat aktör som kan ansvara för driften. En direktion med relevant kunnande på området utses. Föreslås att den tidigare arbetsgruppen är representerad i direktionen. Dessutom bör även representanter för Ålands slöjd och konsthantverk utses.
Direktionens första uppgift blir att utarbeta läroplan utgående från den tidigare arbetsgruppens koncept. Planen fastställs av landskapsregeringen.
Kungsgårdens stall och huvudbyggnad iordningställs snarast för att en så komplett utbildning som möjligt skall kunna ges då verksamheten inleds hösten 2009.
Landskapsregeringen beaktar verksamheten i landskapsbudgeten 2009.
Marknadsföring av utbildningen inleds både på och utanför Åland så snart en läroplan är fastställd.


Hantverket navet
Utbildningen inom hantverk vill gruppen prioritera högst eftersom den skall vara ”navet” i det hantverkscentrum som skall utvecklas på området, men är också den mest resurs- och tidskrävande. Andra mindre kostsamma aktiviteter kunde inledas redan nästa år.
Man nämner till exempel: iordningställande av den tidigare trädgården, försäljning av hantverk, konst och utställningsverksamhet, kurser i såväl traditionellt hantverk som konsthantverk.


Idéseminarium
Projektledningsgruppen föreslår därför för landskapsregeringen att:
Landskapsregeringen inbjuder under vintern 2008 föreningar till ett idéseminarium om utvecklingsmöjligheterna av området.
Intresserade föreningar kan ingå i en delegation eller liknande som tillsätts av landskapsregeringen och som fortsätter planeringen för områdets användning efter seminariet, dock med undantag för planeringen av ovan nämnda utbildning.
Projektledningsgruppen tillsattes av den nu avgående landskapsregeringen, men det blir alltså den nya regeringen som får ta ställning till förslagen och deras förverkligande.
Enligt Jan-Ole Lönnblad har gruppen fört livliga diskussioner, men står enig bakom förslagen. Utöver Lönnblad är förslaget undertecknat av Adam Gordon, Hanna Wiik, Ulf Asplund, Viveka Löndahl, Anna Sundblom, Peter Winquist och Monica Lindqvist, som varit gruppens sekreterare.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax