DELA

Ytternäs gymnastiksal inte bra som fritidshem

Stadens platssituation inom barnomsorgen är ansträngd och det finns ett förslag från socialförvaltningen att utreda förutsättningarna för att använda fritidshemmet Tärnan i Ytternäs som daghem och att fritidshemmet skulle inrymmas i skolans lokaler, där en ombyggnad av gymnastiksalen lyfts fram som en lösning. Vi tror inte på att det blir en bra lösning och vi för vår del kommer inte att förorda det.
Fritidshemmen behövs under den tid då de yngsta barnen inte går i skolan och då föräldrar själva inte kan vara med barnen på grund av till exempel arbete. Den verksamhet som idag bedrivs på fritidshemmen i staden för våra skolbarn är vi nöjda och tillfreds med.

Vi anser att det är viktigt att barnen fortsättningsvis har till tillgång till den investering som gjorts för inte så länge sedan i de ändamålsenliga lokalerna på Tärnan och att de lokalerna fortsätter att fungera som fritidshem. Gymnastiksalen i skolan används också för annat än bara gymnastik och vi tror att det blir en dyr och oändamålsenlig lösning att bygga om det till lokaler för ett fritidshem. Stadens södra delar kommer att expandera mycket de närmsta åren och vi tycker därför att arbetet med att skapa ett nytt dagis i södra staden bör påbörjas inom den här mandatperioden och det får gärna uppföras i privat regi. För att lösa den uppkomna platssituationen finns det flera tänkbara lösningar. Ett exempel är att man kunde utreda en byggnad i anslutning till daghemmet Vinkelboda. Där finns möjligheter att samutnyttja det utomordentliga köket som redan finns. Vi har även beredskap att diskutera andra konstruktiva lösningar.
Petri Carlsson (M)
Nina Lindfors (M)
Clas Öfverström (M)
Annika Eriksson (M)