DELA

Visst är Mariehamns ekostad

Frågan om huruvida Mariehamn är ekostad debatteras – med all rätt – som en följd av intentionerna att certifiera staden enligt miljöledningsstandarden ISO14001. Beslutet att staden skall bli ekostad togs i början av 1990-talet av stadsfullmäktige. Eftersom beslutet inte har rivits upp gäller det fortfarande. Vad man sedan exakt menar med ekostad, kan i och för sig vara en förvirrande fråga.
Ekostadsbegreppet associeras ofta med frånvaro av bilar i stadsbilden och istället många cyklar och fotgängare. Det är alldeles riktigt, att någon strikt reglering av biltrafiken i Mariehamn inte förekommer annat än genom mycket låga hastighetsgränser och tidsparkering. Svårigheterna att få gågatan i stadens centrum förlängd vittnar inte heller om några långtgående miljöambitioner.

Men trafiken i Mariehamn är ändå knappast avgörande för stadens ekostad-stämpel. Frånsett trafiken vid infarterna en kort tid strax före klockan åtta på morgonen och 4-5 tiden på eftermiddagen är trafiken i staden ganska gles. På kvällarna är det ibland som om vi hade bilfri dag i Mariehamn många dagar istället för bara en. Och även om den fria busstrafiken debatteras kontinuerligt, har vi haft sådan service i många år nu.
Men att vara ekostad handlar inte bara om trafik. Ifråga om mera osynliga, men synnerligen viktiga miljöaspekter, har Mariehamn i jämförelse med många andra städer t.o.m. angetts vara ”Bäst i klassen”. Avloppsvattenreningsverket, Lotsbroverket, är ett av de bästa i hela Östersjöområdet. Staden har idag ett avfallshanteringssystem som tekniskt i internationell jämförelse tillhör de bästa och mest tidsenliga, även om hushållens totala kostnader för renhållningen tyvärr är högre än annorstädes. I det avseendet får man hoppas att en uppryckning så småningom sker.

Mariehamns stad har också ett omfattande miljöuppföljningssystem, som ger oss detaljerad insyn i hur stor stadens miljöpåverkan är. Detta har nu resulterat i att en allmän energieffektivisering av stadens byggnader har påbörjats. Bl.a. har en översyn nyligen gjorts av Mariebad och resultatet är mycket lovande.
Mariehamns hamn är en av få hamnar som sedan lång tid tillbaka har tillämpat miljöstyrning genom differentierade hamnavgifter. Följaktligen får fartyg med avgasrening lägre avgifter än fartyg utan rening. För att sådan miljöstyrning skall bli effektiv, måste alla hamnar inom Östersjön införa miljörelaterade hamnavgifter. Staden är därför idag – genom sitt medlemsskap i UBC (Union of Baltic Cities) – aktivt med i ett EU-finansierat projekt (BSRInnoShip) som bland annat syftar till att ta fram förslag till ett hamnavgiftssystem, som kan införas i alla hamnar och som skapar reella incitament för rederierna att satsa på modern miljöanpassad teknik.

Vidare deltar Mariehamns stad aktivt såsom UBC-medlem i ett annat EU-finansierat miljöprojekt, PURE, som syftar till att genom konkreta åtgärder rusta upp och vidareutveckla avloppsvattenreningsverk runt Östersjön. Stadens roll är att skapa en internet-databas för uppföljning av reningsverkens prestanda. Utgående från databasen skall man kunna få fram vilka reningsverk som skall åtgärdas i första hand. Genom medverkan av bl.a. John Nurminen- stiftelsen, som har en ledande roll i projektet, finansieras sedan konsultinsatser i reningsverken, mestadels inom det forna Östeuropa. Projektet kommer troligen att få större betydelse för Östersjöns vattenkvalitet än de flesta andra motsvarande projekt för Östersjöns räddning. Intressant är också att veta att initiativet till vad som sedan kom att bli PURE, kom från Mariehamns stads politiker.

ISO14001 förutsätter inte att Mariehamns stad skall vara bäst i klassen ifråga om miljöskydd. Vad vi måste kunna visa är att vi har ett ledningssystem, som följer vissa bestämda krav och som därmed ger garantier för att återstående miljöproblem kommer att bli åtgärdade. Förberedelser för ISO14000-certifieringen har gjorts under många års tid och med den intensifiering av uppföljnings- och utbildningsbesök på alla stadens arbetsplatser som skett under 2010, står vi nu beredda att utsätta oss för en ingående genomgång av externa granskare. I processen dras all personal med i arbetet med att miljöanpassa staden och kanske vi så småningom får se ändringar ifråga om stadens biltrafik också.

Är Mariehamn ekostad eller inte? Beslutet att staden skulle vara ekostad var viktigt, eftersom man därmed angav kursen för stadens miljöanpassning. Genom målmedvetet arbete under många år och ett antal betydande investeringar, bland annat Lotsbroverkets upprustning, har vi idag kommit långt. Ett annat exempel är den ökande andelen biobränsle i fjärrvärmeverket. Så visst är Mariehamn ekostad – dvs en stad med långtgående miljöambitioner, reell miljöanpassning i konkreta åtgärder och fortsatt utveckling mot förhållanden som med tiden kommer att stå i balans med den omgivande miljön.
Jan Westerberg
Miljöchef
Mariehamns stad