DELA

Vision för skärgården som region

Denna insändare är ett samlat svar på de insändare som direkt eller indirekt refererar till skärgårdskommunernas träff med lagtingspartierna d.v.s. Fokus Skärgården tisdagen 25 september i Sjökvarteret.

Vad gäller medias rapportering från nämnda träff tar jag på sig ansvaret. Rapporteringen fick en slagsida vad gällde avsaknaden av visioner trots att träffen som sådan av skärgårdens representanter uppfattades som givande och meningsfull. Träffen blev ett åsikts- och informationsutbyte i i huvudsak positiv anda.
Tanken från skärgårdskommunerna var att media skulle bevaka träffen och ge en objektiv och täckande rapportering. Tyvärr visade det sig dock att varken tidningarna eller radion hade möjlighet att närvara under hela dagen.

De frågor som skärgårdskommunerna på förhand hade ställt partierna berörde på sätt eller annat visioner för Skärgården. En av fyra frågor löd ” Vision om Skärgården år 2017″ en annan ”Hur skulle ert parti satsa/fördela 10 miljoner € i Skärgården ?”.
Inget av partierna presenterade enligt min och flere andra närvarandes uppfattning någon utvecklad och komplex helhetsvision för Skärgården. Det framkom tydligt under träffen. Det fanns delvisioner för trafiken, för hälsovården m.m. men uppfattningen kvarstår från träffen att samtliga närvarande partier saknar en helhetsvision för just Skärgården som region.
Detta då i jämförelse med i olika sammanhang uttalade visioner för landskapet och Mariehamn i första hand. Här kan påpekas att flere av Skärgårdskommunerna har mer eller mindre bearbetade visioner för respektive kommun. Av partierna förväntades ett helhetsgrepp med nya tankar och någon ny idé.

Att landskapet under årens lopp inte skulle ha ”stöttat” Skärgården, precis som andra regioner/ kommuner i landskapet, har varken jag eller någon annan från Skärgården hävdat. Dock frodas tydligen missuppfattningen att landskapet skulle ”ösa” bidrag och stöd över Skärgården. Bl.a. skolbyggen torde få motsvarande bidrag även i övriga delar av landskapet.
När det gäller fibernätsprojektet så är det kommunernas eget initiativ för att garantera en avgörande service, med tanke på framtiden, som på andra håll sköts av marknadskrafterna. Landskapsregeringen deltar med ca 40 procent av kostnaderna i fibernätet vilket bl.a. jag uppskattar som framsynt.
Dock är det skärgårdskommunerna Brändö och Kumlinge själva som i praktiken, som sig bör, står för projektets arbetsinsats plus en satsning på dryga 30 procent av kostnaderna.

Skärgårdens framtid, som vi i Skärgården i regel ser ljust på, bygger förstås på ytterligare utökat samarbete mellan Skärgårdskommunerna. Samarbetet är dock redan i dag väl utvecklat.
Eftersom Skärgården inte är isolerad och dessutom i många avseenden, något tillspetsat, ”kämpar för sin överlevnad” så är förstås ett intimt samarbete med resten av Åland och då framförallt med Lr både önskvärt och livsviktigt. Och det samarbetet sköts bäst genom intensiva kontakter, ömsesidig respekt och en dos lyhördhet.
Med skärgårdshälsningar
John Wrede
kommundirektör, Brändö kommun