DELA

Vindkraften och Finlandskabeln

I debatten kring Finlandskabel har tyvärr vissa missförstånd smugit sig in. Finlandskabelns huvudsyfte är att trygga reservkraften på Åland och inget annat. Vi minns alla de timmar Åland var mörkt för några år sedan och vilken debatt det då blev. Den byggs givetvis inte för vindkraftens skull!
Men Finlandskabeln ger samtidigt möjligheter för utbyggd produktion av förnyelsebar energi på Åland. Till och med så att den, på Åland, producerade elenergimängden kan vara dubbelt större än Ålands årsförbrukning. Detta i sig är en fantastisk möjlighet och helt världsunikt!

För att klargöra vissa frågor som uppkommit i debatten vill jag här lägga fram några faktapunkter:
1. Vindkraftbolagen betalar själv sina anslutningskostnader till elnätet, ingen annan.
2. Vindkraftbolagen betalar för den el som transiteras över elnätet och på så sätt får Kraftnät Åland intäkter på sin nya kabel. Dessa intäkter minskar drastiskt de kostnader elabonnenterna annars skulle få vara med och betala.

3. Fullt utbyggd vindkraftproduktion ser till att ca 24 miljoner euro per år stannar kvar i det åländska samhället istället för att lämna Åland via kablarna. Detta har stor betydelse för det åländska samhället. Här kan ibland, lite elakt, sägas att det är bara ”storkapitalet” som får dessa pengar. Men så vitt jag vet äter ingen av de som investerat i vindkraften upp pengarna utan dessa rullar vidare i det åländska samhället, med samhällsnyttiga effekter som följd.

4. Alla ålänningar har möjlighet att få vara med som delägare i den åländska vindkraften. Så snart det är möjligt att börja bygga det första och färdiga projektet i Långnabba Eckerö kommer alla få ha möjlighet att vara med och investera i andelar i Ålands Vindenergi Andelslag. En ny bondeseglation, ”på land”, förverkligas i gammal sann åländsk entreprenörsanda! På samma sätt kommer även alla att få vara med i de kommande projekten.

Undertecknad finns givetvis tillhands vid eventuella frågor!
Henrik Lindqvist
VD
Allwinds Ab