DELA

Vindkraften kan inte uteslutas

Messaren 0400. kritiserar mej för att jag inte tagit ställning ifrågan om vindkraftsetableringen i Skiftet(?). Även om jag mestadels undviker att reagera på anonyma mess-påhopp, är vindkraftsfrågan av en så stor principiell vikt, att en kommentar är befogad.
Vindkraftsutbyggnad i skärgårdsmiljö har många gånger diskuterats bland vänner av skärgårdsnatur. Vindkraften är ett så beaktansvärt bidrag till energiförsörjningen särskilt mot bakgrunden av skärgårdens vindförhållanden, att den inte enligt min mening kan uteslutas.
Däremot måste man avväga etableringarnas omfattning och lokalisering noggrant. Det är ofrånkomligt att alla vindmöllor påverkar sin närmiljö, men att helt avstå från dem, skulle nog vara att lägga en död hand över en ekonomiskt svag region.

En tidigare landskapsregering har deklarerat tre större utskärgårdar som omistlig skärgårdsnatur. Även om de inte erhållit lagfäst skyddsstatus, bör dessa hållas utanför all byggnadsverksamhet och exploatering. Återstår då att välja områden med möjligast fördelaktigt läge med avseende på kabelförbindelser och störavstånd till befintlig bebyggelse.
Utbyggnaden skall också beakta särskilt värdefulla naturmiljöer och kända flyttstråk för fåglar. I alla dehär avseendena torde södra Kumlinge utskärgård vara en acceptabel kompromiss.

Vad gäller vindparkens storlek, 30-40 kraftverk, är man enligt min uppfattning på gränsen för vad som kan godtas, och det är möjligt att den överskrider det rimliga när den väl står där. En fördel med vindkraft är ju att den kan avvecklas utan alltför bestående men för naturen om den befinns överflödig eller på annat sätt olämplig.
Däremot anser jag att vindkraftsetableringar i industriell skala avsedda för kommersiell elexport skulle innebära en oförlåtlig överexploatering av den känsliga natur som är grunddraget i skärgårdslandskapet.
Johan Franzén, Föglö