DELA

Vindkraft för framtiden

1. Den teknik som finns idag i moderna vindkraftverk stabiliserar elnätet och vid kollapser i energiförsörjningen hjälper vindkraften till vid en ödrift situation. Därtill bidrar vindkraften till att elnäten ständigt förbättras för att på ett ekonomiskt hållbart sätt kunna transportera el och på så vis ta till vara på vindkraftens fulla potential. Den intäkt som kommer av ett vindkraftverk i skärgården som möjliggörs av finlandskabeln skulle innebära en betydande intäkt som skulle komma elkonsumenterna tillgodo.

2. Som andelsägare eller aktieägare ges möjlighet att investera i egen el och att få avkastning på investerat kapital. Fluktuationer och konjunktursvängningar finns på de flesta marknader.

3. I ett ekonomiskt läge som detta där tillväxten är så gott som obefintlig, krävs det att man satsar även för framtiden. Vindkraften är en eker i samhällshjulet som för utvecklingen framåt och får ekonomin att snurra. Genom projekt som ger näring åt entreprenörer skapas inte bara sysselsättning och köpkraft för stunden utan det stimulerar hela marknader till att växa och ge upphov till nya arbetstillfällen. Miljö är en viktig faktor för hållbar utveckling, energiförbrukningen ökar både lokalt och globalt och för att täcka behovet måste vi långsiktigt investera i mer klimatneutrala energilösningar än fossila bränslen. Kan vi dessutom sätta Åland på världskartan som exportör av vindkraft, bidrar intäkterna till att finansiera allas vår välfärd.

Mvh,

Cecilia Jansson

riksdagskandidat (MSÅ)