DELA

Vilseledande information igen om Mariebad

Nu vill infrastrukturdirektören (ID) inte kännas vid ansvaret för den stora konsultnotan utan skyller i Nya Åland den 9 juli ansvaret på fastighetschefen som redan slutat sin anställning. ID säger vidare att hans förvaltning inte längre kan ta ansvar för Mariebad med nuvarande reningsanläggning i drift utan en grundrenovering.

Bristen på engagerat och ansvarstagande ledarskap är en akilleshäl för stadens infrastrukturnämnd. När nu ID tvingas redovisa vad staden hittills fått för över 190 000 euro i konsulträkningar fråntar han sig ansvaret för skötseln av Mariebad och beskyller en f.d. medarbetare för de skyhöga konsultarvodena.

Politikerna i nämnden blir tagen på sängen när problemen med långa stopp i avlopp från WC och upprepade problem med bassängernas vattenrening uppstår och badet måste stängas för allmänheten flera gånger.

Den uppenbara orsaken till störningarna är att Infrastrukturavdelningen som under de tre senaste åren haft ansvaret för Mariebad misskött underhållet. Men istället för att se till att åtgärda bristerna i underhållet av Mariebad beställer ID en konsultutredning.

Det sker den 15 november 2017 då ID undertecknar ett omfattande uppdragsavtal med konsultföretaget, Projektadministration, som skall utföras på timbasis utan kostnadstak.

Två dagar senare, den 17 november, gör ID ett eget, internt beslut om upphandlingen från Projektadministration, utan konkurrensutsättning till en uppskattad kostnad om 137 500 euro exklusive moms.

Men på infrastrukturnämndens möte den 4 juni 2018 framkommer att kostnaderna för beställda konsulttjänster överstiger 190 000 euro och om man går in för att utföra en renovering av Mariebad kommer det att åtgå ytterligare 100 000 euro för projektledning och övervakning. En formulering som senare ändrades till; ”för att slutföra framtagningen av underlag som är grunden för entreprenaden.”

ID föreslår på mötet är att nämnden ska bekräfta tidigare konsultuppdrag, det som kostat över 190 000 euro, och dessutom ge sitt godkännande för ytterligare ca 100 000 euro. För det stora konsultarvodet hade en renovering av Mariebad redan varit en bra bit på väg.

Upphandlingen och förslaget innebär inte enbart ett brott mot stadens upphandlingsregler; med ytterligare 100 000 euro på samma upphandling överskrids också EU:s gränsvärde för upphandling.

Det är logiskt att majoriteten i nämnden återremitterar ärendet bl.a. för att få klarhet i ansvaret, men utan att för den skull stoppa nödvändiga reparationer och/eller underhåll av Mariebad.

I Nya Åland säger infrastrukturnämndens ordförande att det är kapitalförstöring att skjuta på renoveringen. Nämndens beslut, som jag läser det i nämndens protokoll, är inte att stoppa underhåll och renovering av Mariebad utan att få klarhet i köpet av konsulttjänster.

Man kan tala om kapitalförstöring när man talar om köpet av konsulttjänster som kostat skattebetalarna ca 200 000 euro eller kanske ännu mera och som vi idag inte känner till.

Inte heller Kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback låter sig stressas av ID:s onödiga brådska kan man läsa i Ålandstidningen 7 juli. ID vill naturligtvis ha ärendet från sitt bord och föra ansvaret vidare på nämnden.

ID:s självsvåldiga sätt att misshushålla med stadens skatte- och budgetmedel bör givetvis leda till en kraftig reprimand. Egentligen borde ID få betala konsultkostnaderna ur egen ficka, men det låter sig naturligtvis inte göras.

För att snabbt komma vidare och säkra reningen av Mariebads badvatten på kort sikt bör de lokala entreprenörerna som en gång byggde anläggningen anlitas för att åtgärda bristerna i underhållet. Därefter slår man fast en långsiktig plan för reningsanläggningen samt övrigt underhåll av Mariebad.

För att fullfölja underhållsplanen äskar sedan infrastrukturavdelningen och nämnden årligen om budgetanslag som godkänns av stadsfullmäktige. På så sätt skapas ordning och reda.

ROLF GRANLUND (ÅF)

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Infrastrukturnämnden har behandlat ärendet gällande upphandling av konsult för Mariebad vid sitt senaste möte den 5.7. Jag väljer att inte gå in och debattera olika påståenden i insändaren utan hänvisar till ärendets beredning, som är offentlig och klargör hur ärendet hanterats inklusive de olika aktörernas ansvar.

KAI SÖDERLUND

INFRASTRUKTURDIREKTÖR