DELA

Vill Du hjälpa till att bevara Södragatan?

Undertecknad har startat en namninsamling på www.namninsamling.com. (Klicka på “sök insamling” och skriv “bevara” så hittar du namninsamlingen som heter “Bevara Södragatan”.) Om du skriver på så protesterar du mot en utökad byggnadsrätt på tomten Södragatan 18. OBS! Sista dagen för påskrivning är den 9 maj!
I korthet: markägaren till Södragatan 18 vill bebygga tomten med ett serviceboende som skall hyras ut till Ålands Omsorgsförbund. Den nuvarande byggnadsrätten är på 575 m2. Det ligger nu ett stadsplaneförslag som har godkänts av Stadstyrelsen där byggnadsrätten har utökats till 685 m2.

Skillnaden kan tyckas liten men innebär en byggnad som täcker en stor del av tomten. När man dessutom lägger till de parkeringsplatser som måste finnas så kommer det inte att finnas mycket till grönområde kvar.
Grannarna, varav jag är en, motsätter sig den utökade byggnadsrätten eftersom den kommer att ha en mycket negativ inverkan på miljön i området.


Vad spelar det för roll?
Stadsplanenämnden har begärt utlåtande från både Museibyrån och Kulturförvaltningen.
Så här, bland annat, säger Museibyrån:
”Den aktuella, västra delen av Södragatan präglas av den största ansamlingen av K-märkta byggnader inom den mest skyddsvärda, ursprungliga rutnätsstaden.” ”En del av gatubebyggelsen här är drygt hundra år gammal, denna situation saknar motsvarighet i resten av staden”.
”Den K-märkta gatubyggnaden (på Södragatan 18) och dess gårdsmiljö hör till Mariehamns äldsta och är bevarad i näst intill oförändrat skick.”

”En del gårdstomter har tidigare hårt exploaterats vilket å ena sidan splittrat stadsbilden, men å andra sidan i ännu högre grad ökar värdet på de ännu orörda helhetsmiljöerna.”
”Om de planerade åtgärderna verkställs i linje med den överskridna byggnadsrätten kommer detta att ske på de kulturhistoriska värdenas bekostnad och i strid med generalplanens bevarandeintentioner.”

Kulturförvaltningens utlåtande: ”Både den av tomtägaren sökta och den av stadsarkitektkontorets föreslagna utökningen av byggnadsrätten strider mot generalplanens generella principer. Dylika undantag från antagen generalplan blir prejudicerande och kommer på sikt att leda till en försämring av miljön inte bara på Södragatan utan i hela innerstaden.”
Samtidigt pågår det arbete för att bevara tomterna vid Södragatan 4,6 och 8. Men I det senaste protokollet från Stadsstyrelsen står det att läsa att Stadsarkitektkontoret har uttalat sig som följer “Dessa tomter bildar en mycket värdefull bevarad helhet, med luftiga gårdar bebyggda med kulturhistorisk och värdefull gatu-och gårdsbebyggelse.” Också att Södragatan 18 inte kan jämföras med dessa. Enligt Stadsarkitektkontoret.

Museibyrån: ”Genom att myndigheterna tillåter stegvis avkall på uppföljningen av skyddsbestämmelserna skapas också prejudikat.” ”Resultatet blir ett allt svagare planeringsinstrument och ett kraftigt utarmat byggnadsarv i staden.”

Skall hela Mariehamn byggas igen?
Det finns redan nu ett antal byggnadsprojekt i staden som många anser är både fula och stora. Åsikter om utseendet är väl som baken men storleken är som den är. Vad gäller det planerade specialboendet på den aktuella tomten; om det är nödvändigt att bygga så stort måste det finnas bättre ett bättre ställe att placera byggnaden på.
Jag förstår att det finns ett stort behov av specialboende som på detta sätt skulle lösas, och jag vill påpeka att jag inte har något alls emot att få Omsorgsförbundet som granne. Men, en byggnad i den här storleken, inklämd på denna tomt på Södragatan, är helt fel.

En fråga till stadsstyrelsen i Mariehamn; finns det faktiskt ingen annan möjlighet?
I protokollet daterat 07.04.2011 framgår inte varför stadsstyrelsen anser att förslaget skall godkännas. Är det för att det är för Omsorgsförbundets behov som byggnaden uppförs? Tycker ni att det är riktigt att offra en del av någonting som många har jobbat hårt för att bevara, och som visas upp med stolthet till besökare? Där också många mariehamnare promenerar för att njuta av atmosfären? Bara för att Mariehamns stad inte lyckats lösa problemet tidigare?

Johan Ehn, som ordförande i Stadsstyrelsen och en av de beslutande i detta ärende. Jag skulle vara tacksam för svar från dig på hur ni har resonerat när ni har godkänt detta.
Om ni som läser detta vill se något av dokumentationen så finns det protokoll på www. Mariehamn.ax . Det aktuella protokollet är från Stadsstyrelsens möte daterat 07.04.2011. Under “Pågående Planering” och “Södragatan 18” finns även det aktuella stadsplaneförslaget.
Till dig som tog dig tid att läsa så här långt, tack. Om du tycker som jag, skriv på namninsamlingen. Den 10 maj är sista datum för anmärkning emot Stadsstyrelsens förslag. Jag avslutar namninsamligen den 9:e maj.
Med vänliga hälsningar,
Lara Darby