DELA

Vilket lagrum har brutits?

Ordföranden för stadens revisorer uttalar sig i Nya Åland på ett sådant sätt att man får intrycket att han inte förstår hur den kommunala förvaltningen är uppbyggd och hur den fungerar. Han säger att den nya förvaltningsstadgan syftar till att flytta beslutsfattandet till stadens tjänstemän och att nämnden inte ska rådda i ärenden som den inte har att göra med. Sedan säger nämnda ordföranden att tjänstemännen fattat lagliga beslut och blir överkörda av nämnden utan att besluten motiveras.

Till detta vill jag anföra följande. Nämnden har inte råddat i ärenden som den inte har att göra med. Tvärtom är det så att individer som är missnöjda med de beslut tjänstemännen i fråga har fattat har rätt att vända sig nämnden för att få sitt ärende prövat. Med andra ord det är det inte så att nämnden lagt sig i utan nämnden har till uppgift och är skyldig enligt lag att pröva rättelseyrkanden. Ett sådant system har vi för att stärka individens rättsskydd gentemot tjänstemannabeslut.

Lagligheten i tjänstemans beslut prövas ytterst av den som berörs av beslutet i domstol. Man kan inte veta om en tjänstemans beslut är lagligt, ifall man tvivlar, innan en domstol avgjort lagligheten. Angående bristen på motivering ber jag Christenbrunn läsa § 40 i Förvaltningslag för landskapet Åland. I bestämmelsen finns en allmän regel om att beslut skall motiveras därefter kommer en rad undantag. Det fjärde undantaget har följande lydelse: ”ett yrkande som inte gäller någon annan än part godkänns genom beslut och ingen annan har rätt att söka ändring i beslutet”. Om en individ som anfört rättelseyrkande är missnöjd med socialnämndens beslut kan denna föra ärendet vidare till domstol i form av besvär. Detta system är ett uttryck för rättssäkerhet vilket varje myndighet och enskild tjänsteman har att följa.

Det skulle vara minst sagt intressant att höra vilket eller vilka lagrum och lagar socialnämnden brutit mot enligt ordförande Christenbrunn.
Vänligen
Barbro Sundback
Ordförande för socialnämnden i Mariehamn