DELA

Viktigt stimulanspaket i regeringens budgetförslag

Landskapsregeringen presenterar ett politiskt genomtänkt budgetförslag som snart kommer att bli föremål för debatt i lagtinget.
(S) lagtingsgrupp vill med tydlighet framföra att det rådande konjunkturläget, med dålig lönsamhet för näringslivet och en stigande arbetslöshet, kräver stimulansåtgärder. Därför tycker vi att det är rimligt att budgeten för 2015 visar ett underskott.

I verkligheten betyder inte detta att landskapets ekonomi kommer att bli svagare. En budget är en plan och de senaste årens bokslut har visat att landskapet i slutändan ändå har gått på plus, eftersom vissa investeringar ibland försenas p g a besvär samt att regeringen kontinuerligt arbetar med att få ner verksamheternas utgifter, vilket leder till att kostnader kan bli mindre.
Att stimulera i sämre tider är dock den politik som är helt rätt för att skapa framtidstro på Åland. Vi stödjer det paket med stimulansåtgärder som regeringen presenterat med betoning på att få de som är utan jobb i arbete, att regeringen satsar mycket på barns och ungdomars hälsa och utveckling, samt att projekt sätts igång som stödjer näringslivets utveckling i form av ekonomiskt stöd för utveckling av digitalisering och internationalisering.

Dessutom kommer hushållens köpkraft att stärkas genom ökade avdrag i kommunalbeskattningen som kommunerna fullt ut blir kompenserade för. Kommunerna behöver av denna anledning alltså inte höja skatterna, samtidigt som medborgarna kommer att ha mer pengar i plånboken, vilket gynnar samhällsekonomin.
Vår landskapsregering har omstrukturerat och effektiverat landskapsförvaltningen utan att äventyra välfärden. Reformviljan är stark. Vi socialdemokrater är speciellt nöjda med att arbetet med att bygga ut den allmänna tandvården fortsätter. Reformen har redan lett till att 2.300 fler ålänningar, bl a skärgårdsbor, garantipensionärer och äldre boende på institution, fått tillgång till allmän tandvård. Nästa grupp som prioriteras är de som lever under den relativa fattigdomsgränsen, som tjänar mindre än 15.800 euro per år. Dessutom utreds ett system för tandvårdssedlar, vilket syftar till att minska kostnaderna för de som går till privata tandläkare. När det är i hamn har tandvårdsreformen kommit mycket långt!
Socialdemokraternas lagtingsgrupp
Barbro Sundback, Christian Beijar, Göte Winé, Sara Kemetter, Karl-Johan Fogelström, Igge Holmberg och Anders Hallbäck (sekr).