DELA

Viktigt med långsiktig lösning

Diskussionen om Mariepark tar sig sannerligen märkliga former. Det senaste är att jag skulle av kapitalistiska motiv , enligt Tommy Uhlin, för att omfatta stadsdirektörens förslag om inköp av Mariepark. Andra i sin tur hävdar att det är ett socialistiskt projekt. Mitt uppsåt år att vi når en lösning som alla berörda kan omfatta. I politiken når man resultat genom pragmatiskt handlande och kompromisser .

Lösningen för Rockoff och Mariepark är komplex. Lösningen har juridiska, ekonomiska och politiska aspekter. För att ta ställning är det nödvändigt att man tar reda på åtminstone det mest grundläggande om problematiken. De juridiska omständigheter med stadsplan och miljötillstånd samt medborgarnas rätt att besvära sig över kommunala beslut kan man inte förbigå. Dessa villkor måste beaktas. Ekonomiskt har Marieparks ägare deklarerat att det inte går att samtidigt flytta Rockoff till Torget och fortsättningsvis ta ekonomiskt ansvara för Mariepark.
Stadens centralförvaltning har därför tagit fram ett förslag som skulle befria Dennis Jansson från Mariepark och göra det möjligt för honom att utveckla Rockoff på Torget. Det förslaget går ut på att staden bildar ett bolag kallat Brinken. Till detta bolag tillskjuter staden 8000 € , inte 800.000 € eller 8000 € per innevånare som Uhlin felaktigt uppger i sina insändare.

Detta bolag köper in Mariepark och övertar legorätterna. Därefter anhåller bolaget om stadsplaneändring för bostadsändamål. Bolaget Brinken säljer sedan tomterna till privata entreprenörer som bebygger området. Detta förväntas avkasta ca 0,5 milj €. Enligt min mening ett ansvarsfullt och ekonomiskt försvarbart sätt att lösa den aktuella problematiken. Det kan inte vara fel att förvalta skattebetalarnas tillgångar på ett sådant sätt.
Förslaget omfattas av de direkt inblandade parterna. Detta kallar jag problemlösning. Att staden inköper fastigheter för att planera bostadsområden är inget ovanligt. Tvärtom är det den allmänna politiken för att bereda möjligheter för alla dem som vill bo i staden att flytta hit.

Många har med bestämdhet uttalat sig om det olämpliga i att bygga bostäder i hamnområdet. Man hänvisar till färjtrafiken. Jag känner inte igen mig i de beskrivningarna. Färjorna lägger numera nästan ljudlöst till och utsläppen har blivit mindre och renare. Det är säkert individuellt men jag njuter personligen av att se färjorna komma och gå. Någon har i debatten framställt ett särskilt planerat seniorboende som någon form av tvingande förvisning till ett stökigt och nedsmutsat område. Eftersom tanken är att privata entreprenörer skall bebygga området kommer allt att ske frivilligt och utan inblandning av staden eller några myndigheter.

Jag har stor tilltro till de åländska entreprenörerna inom fastighetsbranschen. Gör de bedömningen att det skulle vara bra att bygga i hamnområdet så tror jag att de har rätt. Också här kan det vara på sin plats att hålla sig till fakta. Jag har svårt att se någon annan långsiktig lösning som skulle vara hållbar för alla som berörs men avvaktar med intresse den pågående diskussionen mellan partierna och debatten i våra medier.
Barbro Sundback