DELA

Viktigt att stöda fusionen!

Under många år har vi från skogsägarnas sida klagat på de dåliga skogspriserna på Åland. Senaste höst, i min frustration, gick det så långt att jag hotade med att organisera en försäljningsbojkott ifall inte åtgärder vidtogs från skogsbolagens sida som förbättrade deras betalningsförmåga.

Varken jag eller de flesta andra skogsägare visste då att stora saker var på gång, samarbetsplaner som sträckte sig längre än vad jag vågat hoppas på.

Den senaste tiden har det dock varit en negativ debatt kring fusionsplanerna, till viss del påhejad av massmedia via rubriksättningar likt dem i kvällspressen. Frågeställningarna från kritikerna har gällt ägarstyrningen, värderingen av bolagen och tilläggsandelarna. Förutom att informationsmaterial skickats ut ordnade Skogsägarförbundet ett informationstillfälle på torsdag där alla kunde ställa sina frågor.

Frågor ställdes och som jag uppfattade det så fick man också svar som rätade ut frågetecken. Flera som jag pratade med efter tillfället sade att de haft sina tvivel kring fusionen men nu blivit övertygade om att den behöver göras.

Att det skall vara skogsägarna som styr det nya bolaget har hela tiden varit ledstjärnan i fusionsarbetet blev vi informerade om.Det garanteras bl.a. via att både styrelseordförande och vd kommer från Åsf och att det nya andelslaget (Åsf 1) kommer att äga den största posten i Ålands Skogsindustrier.

Vid alla värderingar har man anlitat utomstående expertis för att säkerställa bedömningarna. Detta gäller även sågen i Önningeby som jag vet att varit ett hett diskussionsämne. Vad gäller tilläggsandelarna tycker jag att det är rimligt att de som varit med och satsat på något sätt måste få valuta för pengarna.

Alla har haft samma möjlighet att satsa, att gräma sig nu är som att gräma sig över att man inte köpte SF-line i tiderna.

Vad jag sätter min förhoppning till är de synergieffekter man förväntas vinna. Vi vet hur företagen ser ut i dag och därför vet vi också att det finnas mycket dubbelt som kan kapas bort. Blir besparingarna i den storleksklass man beräknat kan vi förvänta oss en betydligt bättre betalningsförmåga för virket.

Tack vare fusionen skulle man också få möjlighet att såga allt timmer på Åland vilket ger ett betydligt bättre utbyte än att exportera så här finns ytterligare pengar att tjäna.

Jag uppmanar alla andelsägare att komma på stämman på tisdag för att ge ert stöd för fusionen. På det sättet kan vi äntligen ha en möjlighet att se en ljusning för skogsnäringen på Åland. Alternativet är en fortsatt ökenvandring.

Tage Eriksson,

skogsägare, ordförande ÅPF.