DELA

Viktigast vara medveten

Kommittén med uppdraget att utarbeta en handlingsplan för integrering av genus- och jämställdhetsperspektivet i barnomsorgen har ombetts att revidera sin syn på män som personal i barnomsorgen. Kommittén finner ingen anledning till detta. Kommittén anser och har alltid ansett att det är av vikt att öka andelen män i barnomsorgen för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Detta för att bredda flickors och pojkars eller kvinnors och mäns uppgifter och ansvarsområden här i livet och för att få en jämnare fördelning av makt och resurser mellan könen. Män i barnomsorgen visar både vuxna och barn att både kvinnor och män kan och skall arbeta med barn, omsorg och pedagogik.

Kommitten anser dock att en jämn könsfördelning i personalgruppen inte per automatik leder till jämställdhet eller till ett aktivt och framgångsrikt jämställdhetsarbete. Vi menar att det är pedagogisk skicklighet och ett genusmedvetet förhållningssätt som skall ses som de viktigaste kvalifikationerna hos all personal för att jämställdhetsarbetet i barnomsorgen skall ta fart och utvecklas i ett längre perspektiv. Kvinnor och män i barnomsorgen är förebilder för flickor och pojkar och då gäller det att försöka bredda sin könsroll både i ord och handling. Det handlar alltså bland annat om sättet som både kvinnor och män bemöter flickor och pojkar i verksamheterna.

Målet för barnomsorgskommitteárbetet är att flickor och pojkar skall ges alla möjligheter att växa upp till fria, glada, harmoniska och lyckliga kvinnor och män som vågar, kan och vill utnyttja alla sina förmågor, talanger, resurser och möjligheter utan begränsande könsroller. Det handlar inte om att ta ifrån utan om att lägga till. Vår grundinställning är ett vinna-vinna koncept för alla.

Vi har fått många reaktioner på den senaste tidens insändare i ämnet och detta tolkar vi som bevis på att vi förutom vårt landskapsregeringsuppdrag också har en beställning från medvetna föräldrar som vill ge sina flickor och pojkar 100 möjligheter istället för två och därigenom öka deras sociala kompetens och möjligheter i livet.

Utvecklings- och förändringsarbete sker inte alltid friktionsfritt. Detta gäller i hög grad ifrågan om genus- och jämställdhetsarbete eftersom det här handlar om att ifrågasätta attityder och värderingar som upplevs som ”normala” och accepterade i samhället.
Att arbeta för jämställdhet kräver kunskap, kompetens, nyfikenhet, mod och uthållighet.

Kommittén med uppdraget att utarbeta en handlingsplan för integrering av genus- och jämställdhetsperspektivet i barnomsorgen
Anne-Marie Alavainio
Per-Olof Friberg
Vivan Nikula
Bo Nygård
Johan Påvals
Ulla Rindler-Wrede
Gerd Sjöberg