DELA

Viktig diskussion om SoS

Förslaget till ny lagstiftning om gymnasieutbildning är nu på remiss till olika remissorgan.
Lärarlaget inom det samhälleliga och sociala programmet vid Ålands yrkesskola har i en insändare i lokaltidningarna reagerat över några skrivningar i de allmänna motiveringarna till lagförslaget. Reaktionerna gäller i huvudsak utvecklingen av programmet i fråga. Lärarlaget ser hotbilder tornas upp inför framtiden för programmets del. Samma farhågor belyser Sture Skogberg i en annan debattartikel.

Det är korrekt uppfattat att förslaget efterlyser en tydlig utveckling av programmet. Lagförslaget i sig tar inte ställning till hur detta skall ske. Till det finns det många möjligheter, såsom även lärarlaget beskriver i insändaren. Det viktiga är ändå att lagstiftningen möjliggör ett rikt och varierat utbud av framtida utbildningar på Åland. Detta till en försvarlig kostnad, måste man väl tillägga, i den ekonomiska verklighet som råder. Viktigt är även att studeranden från första stund är informerade om utbildningarnas innehåll, omfattning och examina samt vilka möjligheter utbildningen ger inför eventuella fortsatta studier.

I huvudsak sker utbildningarna på gymnasialstadiet för ungdomar inom den studieförberedande utbildningen vid Ålands lyceum eller inom de yrkesinriktade utbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium, såsom enheten benämns i lagförslaget. Något av ett mellanting är det samhälleliga och social programmet som avses i insändaren. Programmet leder inte till yrkesinriktad examen i nuvarande system.

Mellantinget skall inte förväxlas med den försöksverksamhet som tillämpas vid de yrkesinriktade utbildningarna och som möjliggör studier enligt den studieförberedande utbildningens läroplan och som leder till studentexamen i ett eller flere ämnen. Jag medger gärna att det i synnerhet för de oinvigda kan te sig något förvirrande att behöva argumentera för behovet av en ograverad studieförberedande utbildningsform med yrkesprofil (SoS)samtidigt som man numera kan kombinera studier enligt läroplaner som tillämpas för studier som leder till studentexamen vid de yrkesinriktade programmen. Därför är det av största vikt att SoS-programmet utvecklas i en mer bestämd riktning än vad som är fallet i dag. Till detta utvecklingsarbete skall lärarlaget, som åtnjuter en nyckelposition, kopplas. Sture Skogbergs värdefulla synpunkter skall också beaktas.

Lärarlaget anför pedagogiken inom utbildningsprogrammet som en särart värd att bevara. Det skall omgående tillstås att studerande som genomgått studierna vid programmet genomgående varit tillfreds med studieupplägget. Det gäller nog för övrigt även många andra program och inriktningar. Därför utgör pedagogiken i sig inte ett tillräckligt motiv för att lämna utbildningsprogrammet utan åtgärder. Inte heller de sektoriella yrkesprofiler utan yrkesinriktad examen för ett begränsat lokalt näringsliv som Sture Skogberg efterlyser i debattartikeln är tillräckliga motiv som vi kan försvara i ett hårdare sysselsättningsläge (fortsatta studier inkluderade) där man konkurrerar på basen av dokumenterad bakgrund. Utbildning skall löna sig bland annat genom att den är behörighetsgivande, ger fortsatt tillträde och leder till examen.
Rainer Juslin
Avdelningschef för utbildnings-
och kulturavdelningen vid
Ålands landskapsregering