DELA

Vikariestopp upphör

Med anledning av rapportering i media om det vikariestopp som stadens socialförvaltning och nämnd utfärdat under hösten hörde stadsstyrelsen socialdirektören och föreståndaren på Trobergshemmet. Vikariestoppet avser endast sjukdom som uppstår med kort varsel för en sjukdag och stoppet gäller enbart året ut.

Vikariestopp har införts då socialsektorns budget överskridits av fler olika orsaker. En enig socialnämnd står bakom beslutet.

Någon fara för de äldres omsorg finns inte då arbetskapaciteten totalt sett räcker till, vilket vi undertecknade försäkrat oss om. I det budgetsystem som staden tillämpar för tillfället kan varken stadsstyrelsen eller fullmäktige besluta om att överflytta medel för att ändra situationen då ramarna är satta av fullmäktige och endast nämnden kan begära tilläggsmedel utöver ram. I huvudsak stöder vi arbetsmetoder där personalen jobbar i grupper för att stöda varandra. Då kan en trygg och god omsorg för våra äldre garanteras. Under nästa år planerar socialförvaltningen ett projekt där äldreomsorgen får ta del av framgångsrika arbetsmodeller. Vi ser det som potentiellt utvecklande för äldreomsorgen i Mariehamn i allmänhet och på Trobergshemmet i synnerhet. Om personalen önskar ändra eller förbättra arbetssituationen på sin arbetsplats anser vi att deras kreativitet ska komma fram även inom stadens förvaltning. Vi önskar ett fullt transparent ledarskap och dialog inom staden så personalen trivs, känner sig delaktiga och får utvecklas på jobbet. Gott ledarskap garanterar god äldreomsorg och då ska inte vikariestopp behövas.

Sara Kemetter (S)

Erica Sjöström (C)