DELA

Vidhåller att halvtid räcker för landskapsläkaren

I budgeten för innevarande år säger landskapsregeringen att den besvärliga ekonomiska situation som landskapet befinner sig i är sådan, att det möjligen inte kommer att vara till-räckligt med personalminskningar i den takt som pensionsavgångar förväntas ske utan att även uppsägningar kan komma i fråga. Pensioneringar och annan naturlig avgång prioriteras ändå, får man förmoda.
Som ett aktuellt exempel har jag pekat på tjänsten som landskapsläkare, där jag påstår att det nu finns en del ”luft”. Arbetstiden borde anpassas till det verkliga behovet, som är en halvtidstjänst.

Avdelningschefen Carina Strand hävdar dock (8.9) att behovet är en tjänsteman på heltid. Det här motiverar hon med en beskrivning av vad innehavaren förväntas uträtta. Men, Ca-rina, det ger inget mått på mängden arbete!
I stället torde man kunna konstatera, att tjänstemannen i fråga inte förutsätts leda några större projekt, inte gör många omfattande utredningar eller efterforskningar, inte sitter i långa, återkommande förhandlingar, inte har hand om ekonomiska frågor i någon nämnvärd utsträckning. Personalledning torde inte heller, med två underlydande, innebära någon stor arbetsbörda.

Kvar står då uppgiften att bereda och föredra ärenden. Under de tre senaste åren har det handlat om följande, sammanlagda antal ärenden vid pleni-, enskild och tjänstemannaföre-dragning. År 2007: 20, 2008: 17 och 2009: 46. Därutöver fattar landskapsläkaren tjänste-mannabeslut, som vanligen går ut på att ärendet antecknas till kännedom. Det här är ett mycket litet antal ärenden, oberoende om man ser det som absoluta tal eller i förhållande till många andra föredragande. Det har alltid varit så. Nu ska dessutom helikopterärendena föras över till ÅHS.
Tittar man sedan på vad ärendena handlar om, kan man inte värja sig för intrycket att det oftast är ganska enkla frågor. Verkligt ”tunga” ärenden, som kräver en omfattande bered-ning, får man söka efter.

Så jag vidhåller att halvtid (18-20 h/vecka) räcker och att det nu bjuds ett tillfälle att ändra detta.
Tar man inte tillfällen som det här i akt och genomför nödvändiga rationaliseringar och bantningar av den offentliga landskapssektorn, blir det ett magert resultat av det hela. Tyvärr jag tror inte att LR kommer att ändra sig, eftersom man varken tar till sig fakta eller hör på någon annan.
Jörgen Erlund
Godby