DELA

Vi vill vänta med Kyrkbybygget

Företrädare för Eckerö och Hammarlands kommuner har ingående diskuterat det investeringsprojekt som förbundsstyrelsen i SÅHD nu föreslår inför förbundsfullmäktige. Nämnda företrädare har även fört diskussioner med företrädare för Jomala kommun. Investeringsprojektet innebär en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola med 960 m2 och en ombyggnad av befintlig skola med 600 m2. Omfattningen av ombyggnaderna är iögonfallande med tanke på att utrymmena grundligt sanerades så sent som år 2004. Kostnadskalkylen för projektet är 3,1 miljoner euro. Redan nu kan vi dra slutsatsen att den här kostnadskalkylen kommer att överskridas. I diskussionerna med Jomala kommuns företrädare har Eckerö och Hammarlands representanter fört fram flera argument för att projektet för tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola bör stoppas för att ge tid för utredning av andra alternativ på ett sätt som ärenden skall beredas i kommunalförbund innan beslut med långtgående verkan fattas.

Som underlag för beslutet saknas en analys av framtida elevutvecklingen på Södra Åland. Var kommer det att anläggas bostadsområden? Hur stort elevantal kommer distriktet att ha i framtiden? Vi tror att antalet elever i framtiden kommer att öka markant tack vare inflyttning. Det är en risk för rena kapitalförstöringen att satsa på nya utbyggnader av en skola som saknar ändamålsenliga utomhusområden för elever, matsalen och köket är för litet och auditoriet ger inte plats för alla elever. Vi tror inte att den goda nivån på pedagogiken kommer att kunna bibehållas ifall elevantalet ökas till 400 elever. Beredningen saknar helt en analys på vilket sätt investeringsprojektet förändrar driftsekonomin.

Det saknas argument för att projektet skall hafsas fram utan att bereda medlemskommunerna tillfälle att vara delaktiga i att ta fram andra alternativ. Vid diskussionerna med Jomala kommuns företrädare har det förts fram att ett alternativ som bör utredas är en ny högstadieskola någonstans på axeln Möckelö-Näfsby. På den här axeln kommer Södra Åland att ha en stark befolkningsutveckling i framtiden.

I dag finns redan bostadsområden i Möckelö, Kattby, Öra, Kyrkoby och Storby. Flera bostadsområden kommer att planeras. På Västra Åland finns närheten till Sverige med alla de möjligheter som det medför. Det är inte förnuftigt att vara så kortsynt att vi låser fast oss i en infrastruktur där alla elever skall pressas in i Kyrkby högstadieskola.Vid diskussionerna har Eckerö och Hammarlands representanter tagit upp att Jomala kommun nyligen initierat en kommunindelningsutredning.

Det är inte särskilt genomtänkt att redan innan en utredning påbörjats besanna de mindre kommunernas farhågor om att all service i framtiden centraliseras och att de perifera regionernas inflytande minimeras.

Avslutningsvis vill Eckerö och Hammarlands företrädare framföra att kommunerna eventuellt kommer att utreda andra alternativ för högstadieundervisningen ifall kommunalförbundet inte medger tid för en saklig beredning av ärendet. Tillsammans står Eckerö och Hammarlands kommuner för 1,4 miljoner av 5,3 miljoner det vill säga 26 procent av de årliga kommunandelarna.

Något att ta i beaktande!

Företrädare för Eckerö och Hammarlands

kommuner