DELA

Vi vill se förändring

Med anledning av anonym insändare och några mess, vill vi tydliggöra:

1. Det är inte första gången som SKUNKs styrelse reagerat på något de upplevt vara fel. För några år sedan skrev föreningen till ledningen för Föreningsfestivalen i Helsingfors då man upplevde att det var ett alltför starkt fokus för alkholkonsumtion på festivalen, vilken inte stämde med målsättningen att få med fler unga. I ett annat skede valde SKUNK att ta bort sin representant från en arbetsgrupp för skapande av en Leaderorganisation då föreningen upplevde att de fanns ett odemokratiskt maktspel. Vi ser det som viktigt att unga på olika sätt säger till eller ifrån när de anser att saker och ting inte går rätt till. Det handlar inte om att skuldbelägga någon utan att få till en förändring.

2. SKUNK har inte gått ut i media, föreningen har endast gjort en skrivelse Landskapsregeringen som är det organ som beslutar om vem som ska sitta i Kulturdelegationen. I skrivelsen begär SKUNK ”att föreningens ungdomsrepresentant Rebecca Mattsson entledigas från uppdraget som observatör i Kulturdelegationen, då styrelsen anser att arbetsklimatet och miljön i Kulturdelegationen inte är sådant att det skall sitta en ungdomsrepresentant i delegationen”.
Styrelsen valde att bifoga min nedtecknade upplevelse av resan, för att delge den ge minister, handläggare och medlemmarna i Kulturdelegationen, men kritiken handlade inte bara om resan utan om hela arbetsklimatet i delegationen.

3. En verksamhetsledare kan inte anmoda en styrelse eller en ordförande något. Så fungerar det inte i SKUNKs styrelse och borde inte fungera i andra demokratiska föreningar. Verksamhetsledarens uppdrag är att ta fram underlag och verkställa beslut.
Visst kan en verksamhetsledare ha mycket makt i form av kunskap och erfarenhet, men i vår styrelse är vi tränade i att formulera oss, säga våra åsikter och arbeta med ett gott demokratiskt klimat. Så att alla känner sig trygga och kan vara delaktiga.

4. Vår reaktion handlar inte om att lägga skuld på någon, men ett arbetsklimat och en alkholjargong sätts främst av den som är ordförande och de som varit med länge, det lägger ett stort ansvar på dem. De som kommer nya får anpassa sig, ställa sig utanför eller försöka förändra.

5. Syftet med SKUNKS reaktion var och är att det skall bli förändring, både kortsiktigt och långsiktigt, att man måste ta frågan om formella och informella villkor och arbetsklimat på allvar, om man menar att alla ska ha samma möjlighet att vara delaktiga.

 

Rebecca Mattsson

SKUNKs ordförande