DELA

Vi vill ge 2,5 miljoner euro i coronastöd till låginkomsttagare

I detta ekonomiska läge, då arbetslösheten på Åland är cirka 10 procent och BNP-tappet kan bli 16 procent är det av största vikt att BNP (Ålands ekonomi) kan återhämta sig/växa och återta sin storlek, så att arbetslösheten kan sänkas.

Ålands ekonomi måste stimuleras på ett eller annat sätt. Traditionellt är det inversteringar av olika slag och utbildning som prioriteras. Även annat kan användas, men Åland har inte alla verktyg.

På annat håll har man gett så kallade ”helikopterpengar”, som ges lika åt alla. Ett exempel är ju de checker, som president Donald Trump gav åt alla skattskyldiga i USA. Åländsk Demokrati förespåkar inte denna metod, men har förståelse för att man gör det i början av ett valår.

Vår förra regering införde ett arbetsavdrag, som vi ansåg var felaktigt. Syftet var att gynna låginkomsttagarna men de fick ingen nytta av avdraget. Det stimulerar ekonomin, men kändes inte rätt nu då vi måste låna pengar för att finansisera underskottet. Regeringen valde även att ta bort avdraget, men samtidigt minskar konsumtionen med över 1 000 000 euro.

I ÅSUBs rapport om ekonomisk utsatthet 2016, kan vi se att 17 procent av hushållen ligger under den relativa fattigdomsgränsen. (15 257 euro/år för enpersonshushåll). Vi kan även läsa att utnyttjandegraden för lagstadgade utkomststöd är 23 procent på Åland. I Finland är utnyttjandegraden mer än dubbelt högre. Ålänningen ansöker alltså inte om stöd de har rätt till. Därför bör stöd utbetalas automatiskt, så att alla stödberättigade får sitt stöd.

Mot bakgrund av ÅSUB:s BNP-prognos behöver Åland aktiva stimulansåtgärder. Det går att kombinera dessa med att samtidigt som man hjälper de mest utsatta i samhället.

Åländsk Demokrati skriver i partiprogrammet: ”Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 euro per månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension eller på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

Det är alltså personer, som inte nås av ett inkomstavdrag, men som kan nås av ett Coronastöd.

Därför föreslår Åländsk Demokrati i samband med budgetbehandlingen att Åland satsar 2 500 000 som ett ”coronastöd” till de grupper, som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning och ett coronatillägg i utkomststödet för ensamförsörjare.

Dessa stöd skall fås utan ansökan, vara skattefritt och inte inverka på några sociala understöd. I partiprogrammet talar vi om 100 euro per månad, men här finns inget belopp. I våras beslöt ju regeringen att ge 30 euro åt vissa grupper och här kan man naturligtvis differentiera beloppet. Självfallet kan man ta med andra grupper, eller utesluta någon grupp.

Jag inser att detta kloka förslag knappast godkänns vid budgetbehandlingen då ju detta är kutym, men vi vill belysa frågan nu i samband med budgethandlingen och hoppas att regeringen sedan kan återkomma i frågan i vårens tilläggsbudget.

Syftet med coronastödet är alltså att det skall riktas till svaga grupper och inte skall påverka andra stöd. Det skall komma automatiskt men det behöver inte behöver vara ett permanent stöd, vilket även namnet indikerar. Det kan användas nu som en snabb men tillfällig stimulans i denna besvärliga ekonomiska situation och kan sedan fasas ut när vi går mot ljusare tider igen.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

MEDLEM I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET

<”Byline tfn”>