DELA

Vi varnade

Emedan jag igen senaste tiden flertal gånger kontaktas av bekymrade medborgare vill jag kommentera landskapsveterinär-tjänsten med några personliga reflektioner och erfarenheter om hur myndigheter i landskapet åsidosätter de svaga i samhället, barnens och djurens rättigheter.

Den nu aktuella situationen har sin bakgrund i år 2011–12 då Carina Strand vägrade, att lyssna på sakkunskap och kompetens.

Hon tyckte till och försökte med osakliga argument övertyga beslutsfattare om att få landskapsveterinär-tjänsten med lagstadgade uppgifter indragen. Detta kan ha upplevts patetiskt och framstår nu även som ytterst inkompetent. Hon gjorde detta trots att Finlands veterinärförbund och sakkunniga riksmyndigheter motsatte sig arrangemanget varvid de uttryckte sin oro för hur landskapsveterinärens uppgifter skulle hanteras i framtiden. Vi inom statsmakten varnade upprepade gånger för den nuvarande situationen beträffande problemen för självstyrelsen att hantera bekämpandet av smittsamma sjukdomar, folkhälsan och djurens hälsa. Dags för myndigheter i landskapet att krypa till korset och inse att självstyre berättigar inte bara till kortsiktigt tyckande om utökade rättigheter och klagande, utan är även förknippat med eget ansvarstagande.

Vi kommer även väl ihåg debatten med ambassadör och ordförande Alec Aalto våren 2013, då åländska representanter krävde utökat självstyre och ambassadör Aalto kontrade med exempel på problemområden. Hur tänker ni sköta utökad självstyrelse när ni inte kan hantera veterinärvården och veterinärväsendet i landskapet löd en kommentar. Myndigheterna tycker till godtyckligt och slumpmässigt istället för att göra behovs- och konsekvensbedömning för planerade åtgärder. Jag har av åländska myndigheter utsatts för hot och olaga intrång i min personlig integritet. ” Man har ansett” något och vill att allmänheten skall acceptera orättfärdigt tyckande som legitimt framom lagstiftning och officiella myndighetsdokument.

Det framstår för mig som att man i egenskap av självstyrt område upplever sig utom laglig kontroll, då medborgare skall acceptera att bli hotad med uttryck som ”det blir ännu dyrare för dig”, vet du inte vem jag är och vi gör som vi vill. Inkompetens i myndighetsarbetet blir dyrt för enskilda och skapar bara myndighetsförakt.

Denna bild ger man utåt till de håll man sedan kritiserar för att ej visa förståelse eller bevilja förhöjda anslag till att göra nya misstag. Det är hög tid att lyfta varningens finger till allmänheten och uppmärksamma dem som blint tror på rättvis myndighetsutövning i samhället. Avslutningsvis uttrycker jag oro för dem som utsätts för hazard-artade myndigheters hot – eller myndighetsbedömningar.

Mikael Karring

Landskapsveterinär´n

(Red. anm. Karring är tidigare landskapsveterinär, därefter grundare av Landskapsveterinär’n.)

 

Svar: Landskapsregeringen föreslog i första tilläggsbudgeten för år 2012 att tjänsten som landskapsveterinär skulle indras av inbesparingsskäl. Lagtinget fattade den 1 juni 2012 beslut om antagande av tilläggsbudgeten i enlighet med landskapsregeringens förslag. Beslutet om att dra in tjänsten som landskapsveterinär har därefter prövats av Högsta förvaltningsdomstolen (givet 30.9.2013) som avvisade eller avslog Karrings besvär på alla punkter. Jag delar inte Mikael Karrings uppfattning att Högsta förvaltningsdomstolen har baserat sitt beslut på ”osakliga argument” från landskapsregeringen. I övrigt har jag inga kommentarer till insändaren.

Carina Strand