DELA

Vi valde naturen och fick en skorsten?

Mariehamns politiker skriver i sin vision att staden ska vara attraktiv för boende. Vidare utvecklas detta i så kallade mätbara mål gällande demokrati och inflytande: ”Medborgarna ges möjligheten till deltagande och inflytande i närsamhället. Arbetssätt för att uppnå flera kontaktytor mellan stad och medborgare samt ökad medborgardialog utarbetas och följs upp.” (Budget 2013).

Vackra ord! Trots detta är vi boende i Österbacka, det nya bostadsområdet i norra staden, djupt besvikna. I all hast och bakom ridån planerade och beredde man byggandet av ett värmekraftverk i omedelbar närhet till våra nybyggda hem. Nybyggare i planeringsstadiet ingick utan vetskap avtal med Mariehamn vid ena bordet, samtidigt som staden vid andra bordet förhandlade med Mariehamns energi. Det kolossala bygget skulle bli 16 meter högt med en 40 meter hög skorsten och avståndet till närmas te tomt i Österbacka är drygt 50 meter. Den aktuella tomtens markanvändning som betecknades med F = ”Kvartersområde för småindustri-, affärs-, fabriks-, upplags och hantverksbyggnader” byttes till ES = ”Kvartersområde för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning” för att kunna bejaka Mariehamns Energis akuta behov.

När vi valde plats för våra hem efter noggrant övervägandet på grund av närliggande industriområde, kunde vi inte i vår vildaste fantasi inbilla oss att få som närmaste granne ett stort värmekraftverk med luftutsläpp, buller, tät och kontinuerligt lastbilstrafik med mera. Lovord från staden lugnade DÅ vår oro för framtida etableringar på industriområdet. Hittills har politikerna överlag varit döva för våra argument och åsikter. Planeringen vältrar obarmhärtigt vidare och stadsstyrelsen ser ut att ta beslut om bygget. Vi har ju rätt att besvära oss, heter det! Vi känner till detta, när man gömmer sig bakom juridik och byråkrati, hur det s lutar. Vad gäller Österbackas väl vägt mot Mariehamns och närområdets fjärrvärmeförsörjning, så drar vi nitlotten.

Vi har anhållit om en mera demokratisk process och ökat inflytande än en enkel stadsplanebehandling. Vår önskan är att staden arrangerar en Miljökonsekvensbedömning (MKB). Det är möjligt enligt lag i enskilda fall med vissa förutsättningar, trots att kapacitetskraven inte automatiskt kräver det. MKB är ett utvidgat och rejält demokratiskt sätt att bereda ärenden och komma till beslut som tar till vara alla intressen. Man bedömer balanserat alla alternativ, även nollalternativet (det vill säga om projektet överhuvudtaget är absolut nödvändigt), bjuder på flera arrangerade tillfällen för var och en att yttra sig och sätter fokus på miljö och hälsa.

Medvetna om miljövinster anser vi ändå INTE, oavsett gränsvärden, att ett stort fjärrvärmeverk lämpar sig som granne för något bostadsområde överhuvudtaget! I Österbacka är vi många familjer vilka alldeles nyligen har valt Mariehamn för att bo och leva våra liv i vacker, ostörd och hälsosam miljö. På området finns närmare 40 barn i dagsläget. Vi vill inte riskera ohälsa från rökutsläpp och mögelsporer och stress från buller i våra knutar!
Boende i Österbacka,
Mariehamns stad.