DELA

Vi ser möjligheterna med en gemensam kommun

En bärkraftig kommun med jämlik, rättssäker service för kommuninvånarna är, och har alltid varit, drivkraften bakom vårt mål att slå samman Finström, Geta och Sund till en gemensam kommun.

Genom att se till helheten, att värna om individen istället för ett geografiskt område, ser vi möjligheten att med gemensamma krafter skapa en kommun som tar sig an framtiden såväl solidariskt som jämlikt. En större kommun med samlade resurser ger ökad kompetens, större utvecklingsmöjligheter och säkerställer att servicenivån av idag kan fortgå och utvecklas.

I förslaget till samgångsavtal framgår att nuvarande barnomsorg, skolor och äldreomsorg ska bli kvar som närservice. För oss är det även viktigt att utveckla äldreomsorgen och fortsättningsvis säkra den kvalitativa verksamheten i våra daghem och undervisningen i våra grundskolor.

Vi vill att äldre människor fortsättningsvis ska få det stöd och den vård man behöver för att känna trygghet och gemenskap. Somliga vill bo på effektiviserat serviceboende, andra vill bo kvar i hemmet. Vi vill genom ökad och samlad kompetens, samt gemensamma resurser, utveckla servicen till våra äldre.

Vi har idag fina daghem och skolbyggnader som bör tas tillvara på bästa sätt. Vi ser vikten av att satsa på barn och unga och anser att kvalitativa skolor och daghem, där barnet är i fokus, är byggstenarna till en ljus framtid. En större kommun skapar stabilare förutsättningar för att säkra nivån av undervisning och ger möjligheter till delade resurser där punktinsatser krävs. Att se elevens behov och stärka förutsättningarna för anpassning, är grunden till ett jämlikt samhälle.

Även inom infrastrukturen ser vi fördelar med gemensamma resurser. Genom att utveckla markplaneringen kan vi skapa en attraktivare och mer konkurrenskraftig ort för näringslivet. Idag kan det vara svårt för icke-bilburna att ta sig till kommunkansliet i den nuvarande kommunen. Att göra Godby till centralort skulle därför öka tillgängligheten för invånarna tack vare lokaltrafiken och även ge samlad service i form av butiker, apotek, hälsocentral m.m.

Siv Sandberg skriver i sin utredning om kommunerna:

”En genomförd kommunsammanslagning är en startpunkt, inte en slutpunkt. För att de positiva effekterna av en något större organisation ska bli verklighet krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete från kommunens förtroendevalda, tjänstemän och anställda.”

Vi ser möjligheter med att Finström, Geta och Sund blir en kommun och vi väljer att arbeta för det. Tillsammans är vi starkare.

NORRA ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER