DELA

Vi möjliggör en mångfald av utbildningsbakgrund

Vi önskar bemöta Centerns gruppledares insändare enligt följande:

För det första är det, enligt vårt förmenade, inte klädsamt för Centerns gruppledare Harry Jansson att återkommande peka ut enskilda tjänstemän vid landskapsregeringens utbildningsavdelning för att de utför sitt jobb genom att tillämpa den lagstiftning som Harry Jansson själv och Centern varit med om att anta i Ålands lagting.

För det andra har landskapsregeringen ett antal gånger erbjudit information till Harry Jansson och Centerns lagtingsgrupp men inte mottagit något svar på erbjudandet.

Tjänstemännen på utbildningen handlar utifrån de förutsättningar som lagarna stipulerar. I det aktuella fallet har EU-kommissionen utfärdat ett yrkeskvalifikationsdirektiv, vars syfte är att underlätta fri rörlighet av bland annat yrkeskraft inom hela EU, och som implementerats i åländsk lagstiftning genom landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Utgångspunkten är att den behörighet man har att utöva ett yrke i ursprungslandet, exempelvis Sverige, ska ge samma behörighet här på Åland, förutsatt att avvikelserna i de formella kraven är i stort de samma. Det går alltså inte att hur som helst eller på vilka grunder som helst tolka de direktiv som ska införlivas i lagstiftningen, även fast vi har egen åländsk behörighet på utbildningsområdet.

Landskapsregeringen reviderar som bäst grundskollagen, som på många punkter är föråldrad och har snart ett kvarts sekel bakom sig. Låt oss hoppas att Harry Jansson och Centern kan konstruktivt medverka till att lagtinget ännu under den här mandatperioden kan anta en ny modern grundskolelag som även ska reglera behörighetsfrågor för bland annat lärare med examen från Sverige.

I den nya lagen föreslår landskapsregeringen att behörighetsbestämmelserna formuleras och förtydligas så att den aktuella utmaningen med årskursinriktade behörigheter från exempelvis svensk lärarutbildning ska tillmötesgås så att de direkt erhåller motsvarande behörighet på Åland.

Den som har svensk modern grundlärarexamen (F–3 eller 4–6) kan sedan ytterligare utvidga sin behörighet och bredda sin anställningsbarhet genom de kompensationsåtgärder som direktivet föreslår, det vill säga genom att genomgå ett skriftligt lämplighetsprov eller slutföra en praktisk anpassningsperiod vid sidan om sitt arbete som lärare. Genom att vi på Åland har egen lagstiftningsbehörighet på utbildningsområdet så har vi kunnat anpassa båda åtgärderna till våra åländska förhållanden.

Landskapsregeringen utfärdade, i enlighet med vad självstyrelselagen möjliggör, anvisningar i medlet av januari i hur kompensationsåtgärderna ska utformas. Detta på en direkt begäran från våra skoldistrikt.

Enligt erkännandelagstiftningen som Ålands lagting antagit kan landskapsregeringen alltså kräva att sökande genomgår lämplighetsprov eller slutför en anpassningsperiod. Landskapsregeringen har aldrig ansett att anpassningsperioden ska vara oavlönad, vilket Centerns gruppledare Harry Jansson felaktigt framför i sin insändare. Det är kommunerna som anställer sina lärare och beslutar om deras löner, inte landskapsregeringen.

På grund av att vi inte har en lärarutbildning på Åland har det visat sig vara utmanande att få till stånd ett samarbete som vi kan omfatta med ett universitet som bedriver lärarutbildning för att lösa frågan kring lämplighetsprovets utformning och examination. Provet avses ske genom Öppna högskolan i samarbete med lärarutbildningsinstitutionen.

Eftersom vi inte kan erbjuda lämplighetsprovet enligt ursprunglig tidsplan avser landskapsregeringen i väntan på den reviderade grundskollagen senarelägga tillämpningen av de anvisningar som antogs i januari tills lämplighetsprovet kan erbjudas, dock senast fram till 1.8.2020, då de nya behörighetsbestämmelserna i den reviderade grundskollagen avses träda i kraft.

Till dess tillämpas den praxis som gällt under övergångsperioden 2017–2018, då fyra (4) respektive åtta (8) erkännandebeslut fattats som berör denna explicita lärarkategori.

Landskapsregeringens uppfattning är att det här förfarandet, som kan jämföras med ett kvalitetssäkringssystem, möjliggör en mångfald av utbildningsbakgrund bland de behöriga lärarna. Ibland nämns den här företeelsen som en av många faktorer varför de åländska eleverna har överpresterat i internationella utvärderingar. Vi ska sätta våra barn och ungdomar först och värna om deras rätt till behöriga lärare.

Åland har och kommer alltid att ha alla dörrar öppna för alla med svensk lärarutbildning som vill flytta till Åland och arbeta i våra högklassiga skolor.

TONY ASUMAA
UTBILDNINGSMINISTER (LIB)