DELA

Vi måste minska vattenkonsumtionen

Långsjön är en av de vattentäkter som är nödvändiga för Ålands dricksvattenförsörjning. Under en sådan sommar som denna har avdunstningen varit cirka 50 procent större än tidigare år. Vattenkonsumtionen har dessutom varit ungefär 11 procent högre under sommaren. Som resultat ligger nu vattennivån hotande nära den lägsta uttagsnivån.

Vi använder generellt på Åland 165 liter vatten per person per dag på Åland. Det är anmärkningsvärt högt på internationell nivå. Ålands Natur & Miljö menar att vi på Åland måste minska vår vattenkonsumtion med 30 procent senast 2030 för att uppnå en acceptabel nivå. Dessvärre diskuteras hellre på Åland var vi ska ta i bruk en ny vattentäkt. Det måste vara enbart en sista utväg och inte en första.

Samtidigt mår Långsjön dåligt. Övergödningen är påtaglig, och förvärras av koncentrationsökningen av näringsämnen via lägre vattennivåer. Om de syrefria bottnarna sprider sig kommer Ålands Vatten ha svåra problem med dricksvattenförsörjningen. Situationen med andra vattentäkter är likartad.

I och med en vattenskyddsplan från 1988 och följande åtgärder såsom eliminerandet av avlopp, syresättning av djupfickor och informationsinsatser har Långsjöns status märkbart förbättrats. Men samtidigt kantas den av odlingsmarker som enligt nya beslut från landskapsregeringen har tillstånd att sprida stallgödsel som riskerar att förvärra sjöns ekologiska status.

Mot beaktande av denna allvarliga situation önskar vi fråga landskapsregeringen följande:

1. Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att mana till en mer ansvarsfull vattenkonsumtion?

2. Vilka kort- och långsiktiga lösningar planerar landskapsregeringen för minskad näringsbelastning på Långsjön och andra sötvattentäkter?

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ÅLANDS NATUR & MILJÖ