DELA

Vi kan ändra oss, kan ni?

Med anledning av den återigen uppblossande politiska turbulensen kring Mise vill vi från förvaltningen klargöra några saker. I debatten framförs inte sällan en oro för att upphandlingsarbetet ska begränsa valmöjligheterna, fördyra avfallshanteringen och försämra konkurrenssituationen. Syftet är i själva verket det motsatta – på sikt ska upphandlingarna effektivisera vårt system, förbättra servicen, göra avgifterna lägre och som extra bonus även verka för en bättre miljö.

Valfrihet är bra, det anser även vi. Men varje person kan inte, inom ett kostnadseffektivt system, fritt få välja hur de egna soporna ska hanteras. I den ekonomiska verkligheten är det oundvikligt att valfriheten i viss mån får stå åt sidan. Valmöjligheterna i sig kostar, att sedan övervaka systemet så att det uppfyller renhållningslagen innebär ytterligare merkostnader. Mise arbetar för att skapa så stor valfrihet som möjligt inom rimliga ekonomiska ramar. Vår styrelse har som mål att sänka hushållens avgifter 2018.
Vad gäller den fria konkurrensen så syftar renhållningsplanen och de planerade upphandlingarna till att konkurrensneutralisera marknaden. Enskilda leverantörer, stora som små, ska inte behöva göra alltför omfattande egna investeringar för att kunna arbeta med Mise.

I och med den godkända Renhållningsplanen 2014-2024 kan vi nu från förvaltningens sida jobba mer långsiktigt än tidigare. I planen finns ett antal mål definierade. Mise strävar till ett rättvist renhållningssystem som är flexibelt men samtidigt kostnadseffektivt, en service som är nära hushållen och där Misekortet fungerar som nyckel. Vi är på väg åt rätt håll, både servicemässigt och ekonomiskt.
Bland annat har vi utökat servicen med hjälp av teknik (Misekort, låsta stationer) och nya system (sopmärken). För att målen ska kunna uppnås till fullo krävs dock ett samförstående i medlemskommunerna. Vi hoppas att Mises medlemskommuner snart ska kunna komma överens om ett reviderat grundavtal. Revideringarna skulle ge oss de verktyg som krävs för att påbörja upphandlingsarbetet.

Just nu arbetar vi som bäst med ett pilotförsök, den fastighetsnära återvinningscentralen Misebilen, i Mariehamn och Jomala (turlista finns på www.mise.ax). I oktober genomför Mise en kundundersökning i samarbete med Högskolan på Åland och i november deltar vi i kampanjen ”Europa minskar avfallet”. Vi inom Mises förvaltning arbetar långsiktigt för att förbättra både service och kostnadseffektivitet. Vi vet att vi kan ändra oss, kan ni?
Sofie Dahlsten,
t.f. Verksamhetsledare
Renhållningsmyndigheten Mise