DELA

Vi ifrågasätter kortruttsartikel

I massmedia har under våren och sommaren debatten om kortrutten berörts i flera insändare och även i reportagen. Nu senast tidningen Åland måndagen den 7 augusti i ett stort reportage där två markägares negativa syn på delprojektet västra Föglö gavs ett dominerande utrymme och Föglö kommun gavs inte möjlighet att ge sin syn på projektet.

Kritik framförs mot samrådsmötena som ”varit horribla” enligt tidningsartikeln. Detta är helt felaktigt!

Sanningen är att kallelse till de två allmänna mötena som var på Brandkårshuset i Degerby skedde genom offentlig kungörelse vilket betyder att alla gavs möjlighet att närvara och att uttala sig.

Det första mötet som hölls under WSPs arbetet med miljökonsekvensbedömningen för västra Föglö var välbesökt och alla som begärde ordet fick uttala sig. Från det mötet kan sägas att ett anförande av kommunstyrelsens ordförande där kommunens åsikt och behov beskrevs fick applåder från en överväldigande majoritet av deltagarna.

Vid det andra allmänna mötet på Brandkårshuset i Degerby presenterades landskapsregeringens plan för hur arbetet skulle fortsätta och kartmaterial som visade en korridor för vägdragningen. Efter presentationen kunde frågor, kommentarer och synpunkter framföras av mötesdeltagarna.

Den 28 juni var det markägarmöte i kommungården i Degerby till vilket berörda markägare erhållit kallelse. På mötet presenterades projektet och efterlystes att markägare ger respons inför det fortsatta arbetet med detaljerad vägplan. Några förslag till justeringar framfördes och frågan om sänktunnel som ett alternativ till bro framfördes.

Från landskapsregeringen framfördes att markägare kan ta kontakt med infrastrukturavdelningen under augusti eller början på september för att mera detaljerat diskutera ändringar och göra besök i terrängen. Föglö kommun har utsedda representanter som följer kortruttsarbetet och deltar på alla möten och redogör för Föglö kommuns åsikt.

Kommunens trafikpolicy fastställd av kommunfullmäktige år 2003 och därefter årligen godkänts genom budgetbeslut. Är följande ”Arbeta för verkställighet av Föglö kommuns linje (kfge § 104/11.12.2003) som är att arbeta för den trafiklösning som ger den bästa och mest kostnadseffektiva kommunikationen mellan Föglö och fasta Åland på kort och lång sikt.

Kommunen har uppmanat landskapet att verkställa undersökningar och projektering av förbättringar beträffande Föglötrafiken i så brådskande ordning som möjligt. Nuvarande situation med återkommande besparingskrav och indragna turer när trafiken ökat och förbättrat servicebehov föreligger, är ohållbar i längden.”

”Efter att ovanstående målsättning gällande trafiken mellan Föglö och fasta Åland verkställts skall kommunen arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv/beslut ang. kortruttstrafiken så att hela skärgården småningom skulle ha en utbyggd optimal kortruttstrafik.”

Enligt dessa årligen tagna beslut agerar kommunens representanter.

I reportaget framförs att halva kommunen kritiserar projektet, – vilken undersökning stöder det?

Föglö kommunfullmäktige har den 15 juni förordat projekt västra Föglö då 10 av 11 ledamöter omfattade projektet. Samtidigt förordades östra Föglö enhälligt.

En kommuninnevånare samlade i maj över 60 namnteckningar till en insändare som stöder kortrutten och publicerades i båda lokaltidningarna. En sådan viljeyttring är av betydande tyngd och visar att uppgiften i reportaget kan ifrågasättas!

Maria Svedmark

Kommunfullmäktige ordförande

Torsten Sundblom

Kommunstyrelse ordförande.