DELA

Vi har beredskap för åtgärder

Det ekonomiska läget i vårt samhälle är kärvt. Det torde inte ha undgått någon och framförallt inte ledamöterna i Ålands Lagting. I en insändare oroar sig den liberala lagtingsgruppen särskilt för ekonomin i Ålands Gymnasium, och visst finns också där utmaningar men landskapsregeringen anser att vi trots stramare budget fortsättningsvis kan erbjuda en utbildning på gymnasienivå både med bredd och djup. Jag kan också garantera att våra ungdomar kan känna sig trygga i att vi gör vårt yttersta för att ge dem fortsatt goda möjligheter till studier och arbete.
Ett enigt finansutskott, och senare också ett enigt lagting, skrev i sitt betänkande över budgeten för 2013 följande:
”Utskottet framhåller nu att det är viktigt att anslagen räcker till för de olika verksamheterna och att det är väsentligt att landskapsregeringen försöker verka för att utgiftsanslagen underskrids där det är möjligt samtidigt som verksamheten bedrivs som angivits i budget och verksamhetsplaner.”
I lagtingets beslut gällande första tilläggsbudget för 2013 skriver man ytterligare specifikt gällande Ålands Gymnasium följande:
”Utskottet har uppfattat att kostnaderna vid Ålands gymnasium inte håller sig inom budgetramarna. Med anledning härav hänvisar utskottet till sitt betänkande nr 6/2012-2013”. Därefter citeras texten ovan om vikten av att hålla sig inom givna budgetramar.
Landskapsregeringen har därmed uppfattat lagtingets enhälliga och tydliga stöd och uppdrag för att hålla budgeten inom givna ramar och gör nu sitt yttersta för att så ska kunna ske. Att förändringar i den dagliga verksamheten då sker, torde inte heller det vara något som är oväntat, troligen inte heller för den liberala lagtingsgruppen.

Gällande de konkreta farhågor som kommer fram i den liberala lagtingsgruppens insändare vill jag ge några kommentarer.
Studie- och yrkesvägledning är mycket viktig för de ungas utbildningsval. Arbetet med detta sker på flera plan allt från grundskolan till gymnasieskolan till AMS. Inom gymnasieskolan finns fortsättningsvis särskilda resurser i form av studiehandledare för detta, men jag vill poängtera att arbetet med att stöda och hjälpa de studerande i sina studier skall finnas och finns som en röd tråd genom hela gymnasieskolans organisation.
Yrkesstarten läggs definitivt inte ner utan gör en paus under inkommande år och vi ser över hur den kan utvecklas för framtiden. Här kan nämnas att vi under läsåret 2012-13 hade enbart tre studerande på tolv planerade platser. Exakt hur många som inkommande läsår skulle kunna varit aktuella för Yrkesstarten är idag inte klart men Ålands Gymnasiums och Landskapsregeringens bedömning är att vi ska kunna erbjuda dessa ungdomar plats på annan yrkesutbildning, Folkhögskolan eller Katapult.
När det gäller Katapult så är verksamheten där inte så ”tillfällig” som den liberala lagtingsgruppen vill göra gällande. AMS har just upphandlat verksamheten för tre år framåt med möjlighet till förlängning ett år.
Att vissa linjer inte startar varje år, följer helt en långsiktig planering som bygger på bedömningar av arbetsmarknadens behov och antalet ungdomar som lämnar grundskolan. Så har skett under tidigare mandatperioder och kommer också att ske i framtiden. Dessutom måste gruppstorlekarna bli tillräckligt stora för att resurserna skall kunna användas effektivt.

Ekonomin har tvingat oss till förändringar i hela landskapsförvaltningen även inom utbildningen och Ålands Gymnasium är här inget undantag. 2013 används 16,8 miljoner, något mera än budget 2012, på gymnasial utbildning och ytterligare knappt en miljon på Ålands Folkhögskola. Den liberala lagtingsgruppen har rätt i att det är svårt att spara inom utbildningssektorn, därför gör nu Ålands Gymnasiums ledning och regeringen sitt yttersta för att använda de tilldelade resurserna så klokt som möjligt och ser över alla kostnader, från minskad administration till effektiviseringar inom stödfunktioner samt förtätning av utbildningsgrupper. Vi följer samtidigt noggrant med utvecklingen och konsekvenserna som olika beslut får och har beredskap att gå in och vidta åtgärder om konsekvenserna blir sådana som inte förutspåtts.
I dagsläget tillhandahåller landskapsregeringen ett brett utbildningsutbud, både inom den allmänbildande utbildningen, yrkesutbildningen och i Ålands folkhögskola. Målsättningen är fortsättningsvis att alla sökande ska erbjudas en studie-, praktik- eller arbetsplats till hösten 2013.
Johan Ehn,
utbildningsminister