DELA

Vi eftersträvar skälig arvodering

Alla, också vi, har betonat att Henrik ”Hentti” Lundberg är kompetent för uppdraget som styrelseordförande i Mariehamns Elnät Ab. Varför tyckte vi då att 5000 euro i årsarvode och 300 euro i mötesarvode inte var ok som ersättning till honom och hur resonerade vi?
Av flera orsaker. Årsarvodet först.
1. I princip samtliga bolagsstyrelser i offentligt ägda bolag på Åland, utom i Paf och Posten, har styrelseordförande årsarvode i spannet 300-900 euro. Då är det svårt att motivera varför man ska ge 5000 euro i detta elbolag.

2. På senaste bolagsstämma, för ett annat av staden helägt elbolag, Mariehamns Energi Ab höjdes styrelseordförandens årsarvode till 500 euro. Då är ett tio gånger högre belopp mycket.
3. I ekonomiskt svåra tider med inbesparingar och skattehöjningar är det svårt att få acceptans hos medborgarna (ägarna) för höga arvoden. Alla bör kunna acceptera en viss återhållsamhet.

Mötesarvodet sen.
1. Spontant tycker vi att ytterligare 300 euro för varje möte känns mycket. Det får inte bli så att mötesarvodet är en drivkraft till att ha möten.
2. I stadens andra helägda elbolag Mariehamns Energi Ab har styrelseordförande 110 euro i mötesarvode. Då är ett tre gånger högre belopp för varje möte mycket.
3. I princip samtliga bolagsstyrelser i offentligt ägda bolag på Åland, utom i Paf och Posten, har styrelseordförande mötesarvode i spannet 40-120 euro. Då är det svårt att motivera varför man ska ge 300 euro i detta elbolag.
4. Det är vanligt på andra ställen att mötesarvoden i offentligt ägda bolag sätts i nivå med fullmäktiges mötesarvoden. I staden har fullmäktigeledamöter 74 euro i mötesarvode. Stadsfullmäktiges ordförande får 111 euro.

Stadsstyrelsen diskuterade arvodesnivåer ingående, bland annat tyckte Erica Sjöström (C) att man kunde erbjuda 4000 euro i årsarvode. Vi gick även igenom hur det ser ut i övriga bolag och olika åsikter vädrades. I slutet av mötet summerade ordförande den uppfattning som han uppfattade var gångbar. Förhandlingsmandatet sträckte sig till att erbjuda ”Hentti” ett förhöjt årsarvode som totalt fick bli maximalt 3000 euro för första året under bolagiseringsstarten medan staden går igenom alla arvodesnivåer. Och 100 euro i mötesarvode. Försök att få lägre nivå skulle också göras.

Som vi uppfattade det var alla överens och stadsstyrelsen beslutade enhälligt att utse Sara Kemetter och Petri Carlsson till ägarrepresentanter. Ärendet justerades omedelbart och ingen meddelade avvikande åsikt efteråt. Petri Carlsson fick sköta förhandlingarna med ”Hentti”. Så blev det och förhandlingar fördes, men han tackade nej, även till den maximala nivån.

Efter detta har Erica Sjöström (C) försökt få igenom en skriftlig reservation om att hon formellt skulle ha lagt ett avvikande beslutsförslag på stadsstyrelsens möte. Så var det naturligtvis inte och reservationen avslogs. Däremot verkar hon ha uppfattningen att dessa 3000 euro som sattes som maxgräns var någon form av tillägg till ett ”vanligt” årsarvode så att totalen skulle bli någonstans kring 4000 euro. Så summerade stadsstyrelsens ordförande det inte, men vi kan tillstå att hon vädrade den åsikten i början av diskussionen.

Eftersom förhandlingsmandatet endast gällde Henrik Lundberg så valde vi därför att på bolagsstämman för Mariehamns Elnät AB att sätta årsarvodet till 500 euro för ordförande och 300 euro för övriga ledamöter. Helt i linje med övriga bolag och det nyligen förhöjda arvodet i Mariehamns Energi Ab. Mötesarvodena beslutade vi att ska följa stadsfullmäktiges arvodesnivåer enligt stadens arvodesstadga. Så som man har på många andra ställen. Det finns goda orsaker att se över allt detta ännu grundligare och vi har därför i stadsstyrelsen kommit överens om att vi ska gå igenom alla arvodesnivåer och styrelserepresentationen i våra bolag.
Stämmorepresentanterna i Mariehamns Elnät Ab,
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande
Sara Kemetter (S)
Stadsstyrelsens 1:a vice ordförande