DELA

Vi borde försöka komma överens!

Det centrala för oss socialdemokrater är att föra en politik där vi bibehåller och helst utvecklar vår välfärd. För att upprätthålla välfärden måste vi genomföra nödvändiga investeringar inom barnomsorg, äldreomsorg, skola, nya bostadsområden, hamnen och gatunätet.
Vi kan inte genomföra allt på en gång utan vi måste hårdprioritera och sprida ut investeringarna över en längre tidsperiod. Detta för att stadens skuldbörda annars blir oss totalt övermäktig.
Dessutom måste vi ha ett överskott på 1,8 – 2,0 miljoner euro per år för att finansiera investeringarna och inte öka skuldbördan.

För att nå målsättningarna föreslår socialdemokraterna att renoveringen av gamla delen av Trobergshemmet, kostnadsberäknad till 5,4 miljoner euro, skjuts upp. Trobergshemmets gamla del fungerar för serviceboende, även om den inte byggs om genast. För att klara av driften och för att klara överskottsmålet och därigenom undvika överskuldsättning föreslår vi att skattöret under planperioden 2011 – 2013 höjs med 0,5 procentenheter till 17 procent.
Vi bedömer att det är synnerligen riskabelt att öka skuldbördan i nuvarande ekonomiska läge. Räntorna ligger på en historiskt låg nivå och alla tecken tyder på att räntorna är på väg upp. Med en skuldbörda på 36 miljoner euro betyder en höjning av räntan på en procentenhet 360.000 euro i ökade räntekostnader. FS/OBs och liberalernas budgetförslag betyder att skuldsättningen per mariehamnare år 2013 är 3.300 euro, medan socialdemokraternas förslag ger en skuldsättning på 2.700 euro per mariehamnare år 2013. Finlands kommunförbund sätter smärtgränsen vid 3.000 euro per invånare.

Vi har en annan syn än FS/OB då det gäller när renoveringen av gamla Trobersghemmet ska genomföras. Vi anser att gamla Trobergshemmet är fullt användbart under ytterligare ett antal år. Vi menar vidare att FS/OBs besparingsförslag på driften; kollektivtrafiken, Mariebad, Medis inte alls är självklara och sen ska de dessutom ta fram förslag för ytterligare 450.000 euro som ska sparas för att uppnå den miljon i inbesparingar som krävs. Mariehamnsliberalernas inlägg förstår jag uppriktigt sagt inte – det är i varje fall inte våra förslag som kan ligga till grund för slutsatserna.

Vi menar att vi har ett sunt och realistiskt förslag som vi tror kan omfattas av stadens medborgare. Vi är beredda att, med de andra partierna, vara med och diskutera fram en gemensam och hållbar ekonomisk strategi för att lotsa staden igenom en period av stora ekonomiska utmaningar.
En historisk kompromiss är vad som krävs!

Kalle Fogelström (S)