DELA

Vi borde förbereda oss inför en kommande finanskris

I Hufvudstadsbladet (6.6.2011) kan vi notera att ålänningar är mest skuldsatta av alla i hela Finland. USA-krisen kommer antagligen att drabba Europa och Finland negativt, isynnerhet exportindustrin. Grekland har tvingats uppta allt mer ekonomiskt stöd från EU och internationella valutafonden och Portugal klarar sig inte utan tilläggsstöd (Helsingin Sanomat 6.6.2011). En ny finanskris hägrar, vilket innebär räntehöjningar, konkurser och därmed hot om arbetslöshet.
För att kunna betala våra skulder måste vi ha arbete. Arbetsplatserna på Åland måste säkras inför den hägrande finanskrisen. Hur kan vi med politiska beslut säkra arbetsplatserna på Åland?

Jag föreslår att Landskapsregeringen inleder en nära kontakt och öppna diskussioner med näringslivet och facket om hur vi kan minimera de negativa inverkningarna på Åland. Specialstöd till företag borde vara en åtgärd. Detta stöd kan trygga arbetsplatserna och verksamheten över krisen. Det är billigare för samhället att betala ut subventioner innan konkurser uppkommer än att senare betala arbetslöshetsunderstöd och investeringsstöd för nya företag. Arbetstagare och företag kan då fortsätta att betala skatter.
Stöden måste vara tidsbundna och behovsbaserade. För att få stöd skall verksamheten evalueras och granskas. Resurserna är knappa och stöd skall inte betalas ut lättvindigt. Uppföljningen bör ske till exempel med sex månaders mellanrum av utomstående revisorer och andra experter. Planeringen av åtgärderna borde göras snabbt, så att vi är beredda att agera om och när krisen är här. Det finns beprövade modeller från finanskrisen på 90-talet hos de finska myndigheterna.
Under kristider måste vi prioritera hur våra tillgångar används. Basservicen får inte hotas. Andra poster kan ses över och sättas i prioritetsordning så att vi är beredda.

Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn