DELA

Vi blir förda bakom ljuset!

Många aktiva personer sitter på flera stolar, det är vi vana vid. Det är naturligt i ett litet samhälle. Men det är bra för demokratin om man berättar om sina stolar.
Torbjörn Eliassons stora pro-golfartikel i lördagens Ålandstidning, där han argumenterar för Stornäset som golfbana, är verkligen upprörande läsning. Han citerar finansutskottets betänkande som ett auktoritativt stöd för sin uppfattning, utan att informera om att han själv är ordförande i finansutskottet och därmed varit en av huvudförfattarna till betänkandet. Vi som utifrån försöker följa med ärendet, och har läst betänkandet på internet, uppfattade betänkandets formuleringar kring golffrågorna som en direkt partsinlaga av Ålands golfklubb.

Finansutskottet anser sig kunna konstatera att en golfbana ”kan anläggas på ett sådant sätt att Stornäsets miljö- och rekreationsvärde samt ortsbefolkningens önskemål tillgodoses”. Baserat endast på detta uttalande tog lagtinget sitt beslut. Lagtinget fick däremot inte ta del av de utlåtanden som fyra byråer vid landskapsregeringen gav redan i slutet av oktober 2009. Skogsbruksbyrån, miljöbyrån, fiskeribyrån och museibyrån avstyrker enhälligt golfbana på Stornäset. Motiveringarna har varken lagtinget eller medborgarna fått ta del av.
Som ordförande i finansutskottet borde Eliasson ha sett till att kalla in de berörda byråernas ledande tjänstemän för att höras. Detta har han underlåtit att göra.
Alla blir vi förda bakom ljuset!
Isabel Kvarnfors
Gunda Åbonde-Wickström
Jerker Örjans