DELA

Vi behöver arbeta fram en ny grundskolelag tillsammans

Ålands handikappförbund r.f. instämmer i Sia Spiliopoulou Åkermarks insändare i Nya Åland den 11 december 2017 om att arbetet med den nya grundskolelagen borde högprioriteras. Därtill önskar förbundet påminna om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken innehåller både bestämmelser om rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning och bestämmelser om att de organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning skall vara delaktiga i frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

Ålands lagting har genom att ge sitt bifall till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förbundit sig till att säkerställa att utbildningssystemet är inkluderande på alla nivåer. Hur ska man då göra detta på bästa sätt? Vi anser att en god princip är att involvera de som direkt berörs av lagstiftningen.

Handikappförbundet representerar 13 funktionshinder- och patientföreningar med totalt ca 4 260 medlemmar, vilket gör att förbundets roll som intressebevakare är viktig och stark. Tyvärr har handikappförbundet inte hittills kontaktats och involverats i arbetet med att ta fram en ny grundskolelag. Förbundet ser det som självklart att vi med tanke på de personer vi representerar borde vara delaktiga i arbetet med att ta fram en ny grundskolelag, med hänvisning till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vår förhoppning är att Åland inom kort skall ha en ny grundskolelag som inkluderar och beaktar ALLA elever på bästa sätt.

Ålands handikappförbund r.f.